TSME 2017
   

Stiahnuť propozície TSME 2017 (.docx) (.odt) (.pdf)


Výsledky TSME 2017: Konštrukcia | Prinesené výrobky

 

 

 

Slovenská spoločnosť elektronikov

 Ministerstvo školstva SR

EXPOCENTER, a.s. Trenčín

Výstavisko AGROKOMPLEX Nitra

 

 

 

 

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

 

TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV

39. ročník

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T S M E    N I T R A

25. –  26. máj 2017

Propozície

 

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV

 

 

Cieľ súťaže:                  rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať                                 teoretické vedomosti a praktickú zručnosť detí

 

0rganizátor súťaže:     Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava

Ministerstvo školstva SR

EXPOCENTER, a.s.Trenčín

 

Riaditeľ súťaže:           Miro Kohút, SSE Bratislava          

Komisár súťaže:          Jaroslav Hošťálek, Klub elektroniky Trenčín

Predseda poroty:                  Doc. Ing. Miloslav Hruškovic, CSc.

Dátum súťaže:             25.  – 26. máj 2017

 

Miesto:                          Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

                                      Spojovací krčok A-B

 

Súťažná kategória:      TSME je súťažou tých, ktorí boli v školskom roku

2015/2016 žiakmi ZŠ alebo reálnych gymnázií

do kvinty

 

Podmienky účasti:       Súťaže sa môžu zúčastniť najlepší traja

z miestnych alebo oblastných kôl, resp. zo stredných odborných škôl.

SSE zabezpečí zdarma pre každého organizátora stavebnice.

Súťažiaci, ktorí si prinesú vlastný fungujúci výrobok  z oblasti elektroniky s vlastnou technickou dokumentáciou (schéma zapojenia, stručný popis činnosti a tech. údaje), budú zaradení do súťaže o najlepší výrobok.

 

Prihlášky:                      Zasielajte spolu s výsledkovou listinou okresného                              (regionálneho) kola TSME na adresu SSE.

 

Súťažné disciplíny:      1. Technická súťaž

                                                a. odborný test

                                                b. praktická stavba súťažného výrobku

          Odborná  porota  vyhodnotí  v  každej  disciplíne  poradie  súťažiacich  jednotlivcov podľa získaných bodov. Konečné  umiestnenie  v  TSME je dané súčtom  bodov z  jednotlivých  disciplín.

 

          a)  odborný test

          Každej  súťažnej  otázke  bude priradená bodová  hodnota. Poradie súťažiacich sa určí súčtom získaných bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas odovzdania testu.

 

          b)  stavba súťažného výrobku

          Súťažiaci zhotovia elektronický výrobok z dodanej stavebnice, na základe schémy zapojenia. Hodnotí sa:

                   - funkčnosť

                   - kvalita spájkovania

                   - celkový vzhľad výrobku

                   - čas zhotovenia výrobku,

pričom výrobky nefunkčné z viny súťažiaceho sa umiestnia až za všetkými funkčnými výrobkami.

          V prípade rovnakého súčtu poradí viacerých súťažiacich rozhodne o konečnom poradí v tejto disciplíne kvalita spájkovania. Problém nefunkčnosti jednoznačne rozhodne porota kontrolou odovzdaného výrobku. Výrobky nefunkčné, bez  zavinenia súťažiaceho (napr. chybnou súčiastkou) sa hodnotia ako funkčné.

Oprava chybného výrobku po odovzdaní nie je prípustná. Organizátor určí časový limit na zhotovenie súťažného výrobku  podľa jeho náročnosti.

 

2.   Súťaž prinesených výrobkov.

          Prinesené výrobky hodnotia všetci účastníci súťaže – anketa. Autori najlepších výrobkov budú obhajovať svoje práce.

Obhajobu hodnotí porota.

 

Ocenenia.

          Prví traja v technickej súťaži ako i v súťaži prinesených výrobkov budú odmenení diplomom a vecnými cenami.

 

Časový  plán:

25. máj 2017                9.00  príchod, prezentácia

štvrtok                                      a odovzdanie prineseného výrobku

                                      11.00 otvorenie súťaže

11.30 konštrukcia elektronického výrobku

                                      13.00 obed

                                      13.30 konštrukcia elektronického výrobku

                                      16.00 anketa o najlepší prinesený výrobok                                          19.00 odborný test

 

26. máj 2017                  9.00 obhajoba najlepších výrobkov

piatok                            11.00 prehliadka medzinárodného veľtrhu EloSys

                                      12.00 slávnostné vyhodnotenie súťaže

                                      13.00 obed

                                      14.00 prehliadka veľtrhu

Technicko - organizačné zabezpečenie :

Každý súťažiaci si prinesie základné náradie elektronika, spájko-vačku, písacie potreby, hygienické potreby.

Registračný poplatok pre účastníka je 25 €.

         Organizátor zabezpečí  prihláseným účastníkom, t.j. súťažiacim a doprovodu ubytovanie  aj  stravu, vstup na výstavisko Agrokomplex Nitra, súťažiacim zabezpečí elektronické stavebnice na súťaž. Cestovné výdavky hradí vysielajúca organizácia.

V prípade, že poriadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil.

          Organizátor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o zmenách budú súťažiaci i doprovod včas oboznámení.

          Informácie - M. Kohút, 0905 / 52 1989

                              - J. Hoštálek 0908 / 49 333 9

 

          Adresa –   SSE, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava

                             tel:02/6224 5138, fax 02/62246926

mail: skse@skse.sk

         

 

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM

 

-  24. Medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií

-  23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky,

   elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií

-  konferencia   ELECTRON 2017    21. Ročník

-  LED svietidlá, ich výber a použite vhodného riadenia

-  prednášky Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity

-  KVALITA, TECHNOLÓGIE, DIAGNOSTIKA – vedecká konferencia SPU v Nitre

-  Novinky v meracej technike

-  odborné semináre a prednášky, panelové diskusie

-  workshopy, firemné semináre a prezentácie, kooperačné podujatia