MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ELEKTRONIKOV

GYMNÁZIUM GOLIANOVA NITRA
 
 
 

M I N I P R O G 2 0 0 6

22. ročník
 
 
 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V PROGRAMOVANÍ
 
 
 
 
 
 

P R O P O Z Í C I E


 Propozície v *.pdf formáte.
 
 

13. Medzinárodný strojársky veľtrh
Nitra, 25. - 26. máj 2006 
 
Organizátor:
M I N I S T E R S T V O   Š K O L S T V A    S R
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ELEKTRONIKOV 

 

Cieľ a poslanie súťaže:
Cieľom je rozvíjať vedomosti detí a mládeže v obore výpočtovej techniky a programovania

 

Dátum konania:
25. - 26. máj 2006 

 

Miesto:
Gymnázium Nitra, Golianova 68, 949 01 Nitra
Agrokomplex - Výstavníctvo, Výstavná 4, Nitra

 

Príchod účastníkov:
25.mája 2006 do 12.00 hod.


Gymnázium Nitra, Golianova 68, 949 01 Nitra


 
 
 

PODMIENKY ÚČASTI:


SÚŤAŽNÉ POKYNY:
 

   súťažným jazykom je Q BASIC ,Turbo BASIC, Borland PASCAL, Turbo C, Delphi a Visual C++

POROTA:

 
Predseda:
RNDr. Rastislav Vrškový
Členovia:
Ahmed Al Hafoudh, Peter Jursa, Milan Plžík, Peter Vrba, Maroš Zaťko

OCENENIE: Prví traja víťazní jednotlivci obdržia diplomy a vecné ceny.

ČASOVÝ ROZPIS SÚŤAŽE :
 
 
 
25. máj 2006 - štvrtok
do 12.00
prezentácia
 
12.30
otvorenie súťaže
Gymnázium 
13.00 - 15.00
riešenie prvej úlohy
Golianova
16.00 - 18.00
riešenie druhej úlohy
 
19.00
večera
 
20.00 - 21.00
kultúrny program
     
26. máj 2006 - piatok
8.00
raňajky
Agrokomplex
10.00
slávnostné vyhlásenie výsledkov
 
11.00
Agrokomplex

TECHNICKO ORGANIZAČNÉ OPATRENIA :
z autobusovej a vlakovej stanice v Nitre autobus č.24 smer Klokočina z centra mesta autobusom č. 32 v smere Klokočina
autom smer Klokočina, popri Bille a Liedli na kopec a doľava

www.mapy.zoznam.sk - hľadaj: ulice: Golianova

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

 
 

Úlohy dopisovacieho kola Miniprog 2006 

1. Domček

Urobte program, ktorý zistí všetky možnosti vykreslenia zobrazeného domčeka jedným ťahom. Úlohu môžete riešiť pomocou metódy backtrackingu.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Hodnotenie: správnosť riešenia. ]


 
 

2. Textový súbor:
Nájdite v textovom súbore A.txt najdlhšiu sekvenciu znakov, ktorá sa opakuje a je väčšia ako 2 znaky. Nájdite v textovom súbore A.txt najčastejšie sa opakujúcu sekvenciu väčšiu ako 2 znaky.

[ Hodnotenie: za algoritmus. ]
 
 


 

3. Kódovanie

Urobte kódovací a dekódovací program na zakódovanie textu tak, že text prevediete do čísel ASCII kódu a číslice týchto čísel kódujete ako farby bodov na obrazovke podľa tabuľky:
0 svetlo biela
1 sivá
2 ružová
3 červená
4 oranžová
5 žltá
6 svetlo zelená
7 zelená
8 modrá
9 fialová
Úlohu vyskúšajte na slovách 'Miniprog 2006'.
[ Hodnotenie: za kódovanie a dekódovanie. ]

4.Animácia

Urobte program, ktorý nakreslí skákajúceho snehuliaka od jedného kraja monitora po druhý a naopak. Skákanie skončí po stlačení akejkoľvek klávesy.
[ Hodnotenie: za správnosť a plynulosť pohybu, estetickosť (detaily, farby, + za všeobecnosť riešenia). ]
 
 
 
 

Vyriešené úlohy zasielajte na ľubovoľnom médiu najneskôr do 15. mája 2006 na adresu:

Slovenská spoločnosť elektronikov tel.: 0905 / 52 1989
Wolkrova 4, fax: 07/622 46 926

851 01 Bratislava e-mail: skse@skse.sk

 Propozície v *.pdf formáte.

Nezabudnite uviesť: meno, dátum nar., adresa bydliska, adresa školy, trieda, tel. domov al. rodičov v práci, mobil, e-mail, hot line