RoboCup 2014

Propozicie RoboCup 2014.doc
Propozicie RoboCup 2014.odt
Propozicie RoboCup 2014.pdf

 

Ministerstvo školstva SR

Základná škola Pusté Úľany

Slovenská spoločnosť elektronikov

 

 

 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ

v stavbe a programovaní  robotov

pre základné a stredné školy

 R o b o C u p    2 0 1 4

 

 

 

 

 

P u s t é    Ú ľ a n y

10. – 12. apríl 2014

P R O P O Z Í C I E

19. ročník celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov

pre základné a stredné školy

 

Cieľ súťaže: rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov.

 

 

Vyhlasovateľ súťaže:                  Ministerstvo školstva SR
          Slovenská spoločnosť elektronikov

                                                Robotika SK

Riaditeľ súťaže:                   Mgr.  Ondrej Borek,  riaditeľ ZŠ (0903/ 943 601)

0rganizátor súťaže:            ZŠ Pusté Úľany, Hlavná 86, Pusté Úľany

Organizačný výbor:           Ing. P.Bahník, Mgr. P.Cehelský, Ing. R.Gaži, M. Mézeš, RNDr. J.Mintál, L.Krošlák, M. Šuppa,  J. Pospíchal, Miro Kohút, SSE (0905/ 521 989)

Predseda poroty:                Mgr. Pavel Petrovič, PhD. (0915/ 772 685)

Dátum súťaže:                     10. – 12. apríl 2014

Miesto:                                  Základná škola Pusté Úľany

Súťažné kategórie:      Konštrukcia

1.   Konštrukcia robota z prinesenej stavebnice na zadanú tému

2.   Robotická ruka Merkur

RoboCup Junior:

                                                2. Futbal s elektronickou loptou - Soccer

                                                3.  Záchranár - Rescue

                                                4. Tanec robotov - Dance

Vo všetkých kategóriách, t. j. Konštrukcia, Robotická ruka i RoboCup sa môžu zúčastniť súťaže žiaci základných škôl i stredných škôl.

V kategórii Konštrukcia sa  budú hodnotiť osobitne žiaci ZŠ(reálne gymnáziá do kvinty) a osobitne žiaci SŠ.

 

V kategórii Konštrukcia súťažné družstvá zhotovia podľa porotou vyhlásenej úlohy model z vlastnej stavebnice (typ stavebnice a použitý materiál sú bez obmedzenia) a zostavia program tak, aby model plnil požiadavky zadanej  úlohy. Systém bodovania vyhlási porota pred súťažou.

Porota bude prihliadať na možnosti použitých stavebných komponentov.

V kategórii Robotická ruka súťažiaci postavia a naprogramujú robota tak, aby splnil požiadavky zadanej úlohy. S ňou bude dodaný i hodnotiaci systém.

 

V kategóriách RoboCup môžu byť súťažiaci žiaci ZŠ alebo SŠ a vyhodnocovať sa budú v dvoch samostatných kategóriách:

·        Primary: skupiny, kde všetci členovia majú do 14 rokov vrátane, (hraničný dátum je 30. jún, od 1. júla už secondary)

·        Secondary: od 14 rokov do 19 rokov vrátane (horný hraničný dátum je 30.jún). Členmi družstva môžu byť študenti do 19 rokov vrátane. Člen nad 19 rokov nie je dovolený (hranica je jún 2014) v súlade s medzinárodnými pravidlami.

     Pravidlá týchto kategórií sú identické s medzinárodnými pravidlami (rcj.robocup.org), zápasy v kategórii futbal – 2 x 5 minút.

 

 

Víťazné družstvá v kategóriách RoboCup  postupujú na  19. Majstrovstvá sveta vo futbale robotov RoboCup 2014,  ktoré sa uskutočnia v João Pessoa,  v Brazílii, v dňoch 19. – 25. júla 2014 - www.robocup.org, resp. www.robocup2014.org.

 

Časový  plán:

 

Štvrtok 10 . 4. 2014

                                       do 12:00 - príchod, prezentácia, ubytovanie

12:00 - obed

13:00 – súťaž otvorí humanoidný robot NAO

    z Aldebaran Robotics (www.eTechnology.sk)

          13.30 – Konštrukcia, Robotická ruka

18.30 - večera

                                      19:00 - prezentácia riešených úloh

                                      19.30 – odborný program

 

Piatok 11. 4. 2014        6:30 - budíček

  7:00 - raňajky

  8:00 - futbal robotov Soccer A, Rescue

10:00 - futbal robotov Soccer B, Rescue

13:00 - obed

14:00         - Dance, Rescue, Soccer

18:00 - večera

20.00 - finálové zápasy a prezentácie

 

Sobota 12. 4. 2014       6:30 - budíček

  7:00 - raňajky

  8:00 - slávnostné vyhlásenie výsledkov

10:00 - odchod účastníkov súťaže

 

O prípadnej zmene programu budú všetci zainteresovaní včas oboznámení.

 

 

Podmienky účasti:

Prihlásiť sa možno formou registrácie na.www.skse.sk

Štartovné pre družstvo v každej kategórii je 0,- €.

Poplatok za každú zúčastnenú osobu je  30 €  (strava a ubytovanie), treba uhradiť na účet SSE – UniCredit Bank, číslo účtu 6601031002 /1111, ako variabilný symbol uveďte PSČ školy.

 

Technicko - organizačné zabezpečenie :

 

V záujme ďalšieho rozvoja robotizácie a programátorských zručností detí a mládeže je podmienkou účasti v súťaži súhlas s publikovaním faktografického materiálu, konštrukčných detailov modelov a zostavených programov pre riadenie súťažných modelov. Súťažiaci zároveň súhlasia s tým, že oni, resp. ich roboty budú fotografované alebo zaznamenávané a tento materiál môže byť použitý na technické vedecké a prezentačné účely

 

Každé družstvo si prinesie stavebnicu a PC pre riešenie zadanej úlohy, resp. vlastného robota na RoboCup a prezúvky do školských priestorov.

Z ľubovoľnej školy sa môže prihlásiť ľubovoľný počet družstiev. V každom družstve môže byť ľubovoľný  počet žiakov. Družstvo  môže súťažiť aj vo viacerých kategóriách.

 

Celá súťaž prebehne v priestoroch základnej školy v Pustých Úľanoch  www.zspustulany.edu.sk, kde bude zabezpečená a podávaná  kompletná strava,  počnúc  obedom vo štvrtok 10. apríla a končiac raňajkami v sobotu 12. apríla 2014.

Ubytovanie je zabezpečené pre riadne prihlásených účastníkov v apartmánových domčekoch Holiday Village na slnečných jazerách v Senci – jeden apartmán má dve 2-lôžkové izby a bohaté príslušenstvo (www.hv.sk) Prepravu z miesta ubytovania do miesta súťaže zabezpečí organizátor súťaže. 

Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o čom budú súťažiaci oboznámení. Usporiadateľ  zabezpečuje  ubytovanie, stravu, priestory a technické vybavenie (ihriská) pre  riadne prihlásených účastníkov. Registrovať sa môžete do 15. marca 2014 do 24:00 hod.

V cene poplatku  sú zahrnuté výdavky na stravu a ubytovanie.                                       Cestovné si hradia účastníci sami. Ostatné výdavky hradí SSE.

Ak usporiadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil. Usporiadateľ nezodpovedá za techniku ani osobné veci súťažiacich.