RoboCup 2016
Propositions (eng)  | Propozície (sk)  | Registrovaní/Registered  | Kategórie/Categories  | Tímy/Teams  | Registrácia/Registration  |

 výsledky: 
Tanec  | Konštrukcia  | Záchranár  | Futbal  |

Propozicie RoboCup 2016.doc
Propozicie RoboCup 2016.odt
Propozicie RoboCup 2016.pdf

Ministerstvo školstva SR

Mesto Liptovský Mikuláš

SOŠ Polytechnická Liptovský Mikuláš

Slovenská spoločnosť elektronikov

 

 

 

 

 

 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ

v stavbe a programovaní  robotov

pre základné a stredné školy

 R o b o C u p    2 0 1 6

 

 

 

 

 

Liptovský Mikuláš

13. – 15. apríl 2016

P R O P O Z Í C I E

21. ročník celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov

pre základné a stredné školy

 

Cieľ súťaže: rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov.

 

 

Vyhlasovateľ súťaže:                   Ministerstvo školstva SR
          Robotika Sk, Mesto Liptovský Mikuláš

Slovenská spoločnosť elektronikov

Riaditeľ súťaže:                   Miro Kohút,  (0905 521 989)

0rganizátor súťaže:            SOŠ Polytechnická Liptovský Mikuláš

Organizačný výbor:            Ing. P. Bahník, Mgr. Ondrej Borek, Mgr. P.Cehelský, Ing. R.Gaži, RNDr. J.Mintál,           J. Pospíchal, M. Šuppa, 

Predseda poroty:                Mgr. Pavel Petrovič, PhD. (0915 772 685)

Dátum súťaže:                     13. – 15. apríl 2016

Miesto:                                   SOŠ Polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš

Súťažné kategórie:      Konštrukcia

1.   Konštrukcia robota z prinesenej stavebnice na zadanú tému

2.   Robotická ruka

RoboCup Junior:

                                                2. Futbal s elektronickou loptou - Soccer

                                                3.  Záchranár - Rescue

                                                4. Tanec robotov - Dance

Vo všetkých kategóriách, t. j. Konštrukcia, Robotická ruka i RoboCup sa môžu zúčastniť súťaže žiaci základných škôl i stredných škôl.

V kategórii Konštrukcia sa  budú hodnotiť osobitne žiaci ZŠ(reálne gymnáziá do kvinty) a osobitne žiaci SŠ.

 

V kategórii Konštrukcia súťažné družstvá zhotovia podľa porotou vyhlásenej úlohy model z vlastnej stavebnice (typ stavebnice a použitý materiál sú bez obmedzenia) a zostavia program tak, aby model plnil požiadavky zadanej  úlohy. Systém bodovania vyhlási porota pred súťažou.        

Porota bude prihliadať na možnosti použitých stavebných komponentov.

V kategórii Robotická ruka súťažiaci postavia a naprogramujú robota tak, aby splnil požiadavky zadanej úlohy. S ňou bude dodaný i hodnotiaci systém.

 

V kategóriách RoboCup môžu byť súťažiaci žiaci ZŠ alebo SŠ a vyhodnocovať sa budú v dvoch samostatných kategóriách:

·        Primary: skupiny, kde všetci členovia majú do 14 rokov vrátane, (hraničný dátum je 30. jún, od 1. júla už secondary)

·        Secondary: od 14 rokov do 19 rokov vrátane (horný hraničný dátum je 30.jún). Členmi družstva môžu byť študenti do 19 rokov vrátane. Člen nad 19 rokov nie je dovolený (hranica je jún 2016) v súlade s medzinárodnými pravidlami.

     Pravidlá týchto kategórií sú identické s medzinárodnými pravidlami (rcj.robocup.org), zápasy v kategórii futbal – 2 x 5 minút.

 

 

Víťazné družstvá v kategóriách RoboCup  postúpia na  19. Majstrovstvá sveta vo futbale robotov RoboCup 2016, ktoré sa uskutočnia v Lipsku, Nemecko, v dňoch 30. júna – 4. júla 2016 - www.robocup2016.org.

 

Časový  plán:

Streda  13 . 4. 2016

                                       do 12:00 - príchod, prezentácia, ubytovanie

12:00 - obed

13:00 – Otvorenie súťaže

          13.30 – Konštrukcia, Robotická ruka

18.30 - večera

                                      19:00 - prezentácia riešených úloh

                                      19.30 – odborný program

 

Štvrtok 14. 4. 2016       6:30 - budíček

  7:00 - raňajky

  8:00 - futbal robotov Soccer A, Rescue

10:00 - futbal robotov Soccer B, Rescue

13:00 - obed

14:00         - Dance, Rescue, Soccer

18:00 - večera

20.00 - finálové zápasy a prezentácie

 

Piatok 15. 4. 2016        6:30 - budíček

  7:00 - raňajky

  8:00 - slávnostné vyhlásenie výsledkov

10:00 - odchod účastníkov súťaže

 

O prípadnej zmene programu budú všetci zainteresovaní včas oboznámení.

Podmienky účasti:

Prihlásiť sa možno formou registrácie na www.skse.sk

Štartovné pre družstvo v každej kategórii je 0,- €.

Poplatok za každú zúčastnenú osobu je  39 €  (strava a ubytovanie), treba uhradiť na účet SSE – UniCredit Bank, číslo účtu 6601031002 /1111, ako variabilný symbol uveďte PSČ školy.

 

Technicko - organizačné zabezpečenie :

 

V záujme ďalšieho rozvoja robotizácie a programátorských zručností detí a mládeže je podmienkou účasti v súťaži súhlas s publikovaním faktografického materiálu, konštrukčných detailov modelov a zostavených programov pre riadenie súťažných modelov. Súťažiaci zároveň súhlasia s tým, že oni, resp. ich roboty budú fotografované alebo zaznamenávané a tento materiál môže byť použitý na technické vedecké a prezentačné účely

 

Každé družstvo si prinesie stavebnicu a PC pre riešenie zadanej úlohy, resp. vlastného robota na RoboCup a prezúvky do školských priestorov.

Z ľubovoľnej školy sa môže prihlásiť ľubovoľný počet družstiev. V každom družstve môže byť ľubovoľný  počet žiakov. Družstvo  môže súťažiť aj vo viacerých kategóriách.

 

Celá súťaž prebehne v priestoroch Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cest 669 v Liptovskom Mikuláši  -  www.polytechnika.sk -  kde bude zabezpečená a podávaná  kompletná strava,  počnúc  obedom v stredu 13. apríla a končiac raňajkami v piatok 15.apríla 2016.

Ubytovanie je zabezpečené pre riadne prihlásených účastníkov na internáte SOŠ polytechnickej, Demänovská cest 669, Liptovský Mikuláš. Internát  má bunkový systém – bunka s príslušenstvom má dve  3-posteľové izby. 

Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o čom budú súťažiaci oboznámení. Usporiadateľ  zabezpečuje  ubytovanie, stravu, priestory a technické vybavenie (ihriská) pre  riadne prihlásených účastníkov. Registrovať sa môžete do 10. apríla 2016 do 24:00 hod.

V cene poplatku  sú zahrnuté výdavky na stravu a ubytovanie a organizáciu súťaže.

Cestovné si hradia účastníci sami. Ostatné výdavky hradí SSE.

Ak usporiadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil. Usporiadateľ nezodpovedá za techniku ani osobné veci súťažiacich.