RoboCup 2018

Propozicie RoboCup 2018.docx
Propozicie RoboCup 2018.odt
Propozicie RoboCup 2018.pdf


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

IT Akadémia

Slovenská spoločnosť elektronikov

 

 

 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ

v stavbe a programovaní  robotov

pre základné a stredné školy

 R o b o C u p    2 0 1 8

 

 

M a r t i n

28. 2. – 2. 3. 2018

P R O P O Z Í C I E

22. ročník celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov

pre základné a stredné školy

 

 Cieľ súťaže: rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov.

 

Vyhlasovateľ súťaže:                   Ministerstvo školstva, vedy a výskumu  SR

                                                Centrum vedecko - technických informácií SR

Usporiadateľ súťaže:        IT akadémia

Organizátor súťaže:           Slovenská spoločnosť elektronikov, Robotika SK

                                                Spojená škola, Čs.armády 24, Martin

Organizačný výbor:           Mgr. Stanislav Slačka, Ing. Stanislava Červeňová,                                                 Mgr. Jozef Zanovit, Ing. Pavol Bahník

Riaditeľ súťaže:               Miro Kohút,  (0905 521 989)

Predseda poroty:             Mgr. Pavel Petrovič, PhD. (0915 772 685)

Dátum súťaže:                    28.február 2.marec 2018

 

Súťažné kategórie:               Konštrukcia

1.   Konštrukcia robota z prinesenej stavebnice na zadanú tému

2.   Robotická ruka

3.   Dron

RoboCup Junior:

·        Futbal - Open League s oranžovou loptou

·        Futbal  -  Light weight s elektronickou loptou

·        Záchranár po čiare - Rescue Line

·        Záchranár v bludisku - Rescue Maze

·        Záchranár - CoSpace Rescue - simulovaná verzia

·        Tanec robotov - Dance     

Vo všetkých kategóriách, t. j. Konštrukcia, Robotická ruka i RoboCup sa môžu zúčastniť súťaže žiaci základných škôl i stredných škôl.

V kategórii Konštrukcia súťažné družstvá zhotovia na mieste podľa porotou vyhlásenej úlohy model z vlastnej stavebnice (typ stavebnice a použitý materiál sú bez obmedzenia) a zostavia program tak, aby model plnil požiadavky zadanej  úlohy. Systém bodovania vyhlási porota pred súťažou.  

V kategórii Robotická ruka súťažiaci postavia a naprogramujú robota tak, aby splnil požiadavky zadanej úlohy. S ňou bude dodaný i hodnotiaci systém.

V kategórii DRON súťažiaci naprogramujú vlastný autonómny dron tak, aby vzlietol do výšky aspoň 1m, zotrval tam 10 sekúnd a potom pristál na určenom mieste, vyznačenom pravouhlým krížom hrúbky 3 cm na bielom podklade.  Kríž sa nachádza v okolí 2m od miesta štartu. Hodnotí sa presnoť pristátia. Typ dronu je bez obmedzenia.

 

V kategóriách RoboCup môžu byť súťažiaci žiaci ZŠ alebo SŠ a vyhodnocovať sa budú v kategóriách podľa medzinárodných pravidiel:

·        Primary: skupiny, kde všetci členovia majú do 14 rokov vrátane, (hraničný dátum je 30. jún, od 1. júna už secondary)

·        Secondary: od 14 rokov do 19 rokov vrátane (horný hraničný dátum je 30.jún). Členmi družstva môžu byť študenti do 19 rokov vrátane. Člen nad 19 rokov nie je dovolený (hranica je jún 2018) v súlade s medzinárodnými pravidlami.

     Pravidlá týchto kategórií sú identické s medzinárodnými pravidlami (rcj.robocup.org), zápasy v kategórii futbal – 2 x 5 minút.

Víťazné družstvá v kategóriách RoboCup  postúpia na  21. Majstrovstvá sveta vo futbale robotov RoboCup 2018, ktoré sa uskutočnia v Montreale  Kanada, v dňoch 17.  – 24. júna 2018 - www.robocup2018.org.

Časový  plán:

Streda   28.2.2018

                                       do 12:00 - príchod, prezentácia, ubytovanie

12:00 - obed

13:00 - Otvorenie súťaže

      13.30 - Konštrukcia, Robotická ruka, tréning RoboCup

18.30 - večera

                                      19:00 - prezentácia riešených úloh

                                      20.00 - Porada mentorov a poroty, tréning RoboCup

 

Štvrtok 1.3.2018           7:00 - raňajky

  9:00 - futbal robotov Soccer A, Rescue

10:00 - futbal robotov Soccer B, Rescue

13:00 - obed

14:00 - Dance, Rescue, Soccer

18:00 - večera

20.00 - finálové zápasy a prezentácie

 

Piatok 2.3.2018             6:30 - budíček

  7:00 - raňajky

  8:00 - slávnostné vyhlásenie výsledkov

10:00 - odchod účastníkov súťaže

O prípadnej zmene programu budú všetci zainteresovaní včas oboznámení.

 

Podmienky účasti:

Prihlásiť sa možno formou registrácie na www.skse.sk

Štartovné pre družstvo v každej kategórii je 0,- €.

Poplatok za každú zúčastnenú osobu je  39 €  (strava, ubytovanie, etc.), treba uhradiť na účet SSE – UniCredit Bank, číslo účtu 6601031002 /1111, ako variabilný symbol uveďte PSČ školy – mimo účastníkov v rámci projektu IT akadémie a plánovaných účastníkov z Bratislavského kraja.

 

Technicko - organizačné zabezpečenie :

 

V záujme ďalšieho rozvoja robotizácie a programátorských zručností detí a mládeže je podmienkou účasti v súťaži súhlas s publikovaním faktografického materiálu, konštrukčných detailov modelov a zostavených programov pre riadenie súťažných modelov. Súťažiaci zároveň súhlasia s tým, že oni, resp. ich roboty budú fotografované alebo zaznamenávané a tento materiál môže byť použitý na technické vedecké a prezentačné účely

 

Každé družstvo si prinesie stavebnicu a PC pre riešenie zadanej úlohy, resp. vlastného robota na RoboCup a prezúvky do školských priestorov.

Z ľubovoľnej školy sa môže prihlásiť ľubovoľný počet družstiev. V každom družstve môže byť ľubovoľný  počet žiakov. Družstvo  môže súťažiť aj vo viacerých kategóriách.

Celá súťaž prebehne v priestoroch Spojenej školy v Martine, Československej armády 24, 036 01 Martin (https://ssmt.edupage.org/),  kde bude zabezpečená a podávaná strava (raňajky, obedy a večere) a kde budú prebiehať všetky súťaže ako i prezentácia, otvorenie súťaže i slávnostné vyhlásenie výsledkov.

Ubytovanie je zabezpečené pre riadne prihlásených účastníkov na internáte Spojenej školy, Červenej armády 24, Martin

Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o čom budú súťažiaci oboznámení. Usporiadateľ  zabezpečuje  ubytovanie, stravu, priestory a technické vybavenie (ihriská) pre  riadne prihlásených účastníkov. Registrovať sa môžete do 25. februára 2018 do 24:00 hod. – skse@skse.sk

V cene poplatku  sú zahrnuté výdavky na stravu a ubytovanie a všetky poplatky súvisiace s organizáciou súťaže

Cestovné si hradia účastníci sami. Ostatné výdavky hradí SSE.

Ak usporiadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil. Usporiadateľ nezodpovedá za techniku ani osobné veci súťažiacich.