RadioRallye 2015 - Pozvánka

Stiahnuť pozvánku (.doc) (.odt) (.pdf)


 

 

Asociácia členov a sympatizantov IRŠ

Slovenská spoločnosť elektronikov

Rádio 9, Technická univerzita Košice

 

________________________________________________________

 

Asociácia členov a sympatizantov IRŠ, Slovenská spoločnosť elektronikov (SSE je pokračovateľom fonoamatérskeho hnutia niekdajšieho Slovenského klubu audiovízie a zároveň  členskou organizáciou Medzinárodnej federácie lovcov zvukov FICS = Féderation Internationale des Chasseurs de Sons), študentské Rádio 9 – Technická univerzita Košice s odbornou a mediálnou podporou RTVS

 

Vás pozývajú na

11. ročník súťažnej prehliadky tvorby

internátnych rozhlasových štúdií, školských a univerzitných klubov a krúžkov

 

RÁDIORALLYE  2015

 

TERMÍN:   štvrtok 26. marec 2015 – nedeľa 29. marec 2015

 

MIESTO: Rádio 9, Technická univerzita Košice, KSC Jedlíkova 7

 

RÁDIORALLYE 2015 je zároveň postupovou súťažou na medzinárodnú prehliadku fonoamatérov CIMES 2015, ktorej 64. ročník sa koná na jeseň 2015 v Banbury (Veľká Británia)  s účasťou fono a videoamatérov z členských krajín FICS.

 

 

 

 

 

PREDBEŽNÝ RÁMCOVÝ PROGRAM:  

(Podrobný program sa spresní v závislosti na počte nahrávok a na presnom mieste ubytovania a stravovania, ktoré nemusia byť totožné s miestom konania súťaže)

 

 

ŠTVRTOK    26. marec 2015

príchod do Košíc,  ubytovanie

21:00  hod stretnutie vedúcich IRŠ a organizátorov – prezentácia, spresnenie programu podujatia; žrebovanie tém a žánrov pre kategórie F – Fonorallye a K – živé vysielanie

PIATOK   27. marec 2015

  8:00   raňajky

  9:00    slávnostné otvorenie podujatia, vysvetlenie propozícií

            09:30    odposluchy súťažných nahrávok – 1. časť

            13:00    obed

            14:00    odposluchy súťažných nahrávok – 2. časť

18:00    večera

            19:30    odborné workshopy a konzultácie k nahrávkam – 1.  časť

22:00    večerný program podľa organizátora Rádio 9

 

SOBOTA  28. marec 2015

              8:00   raňajky

  9:00    štart kategórie Fonorallye

12:00    uzávierka kategórie Fonorallye, odovzdanie nahrávok

12:00    obed

13:00    odposluchy kategórie Fonorallye

14:00    simulácia živého vysielania - kategória K

18:00    večera

            19:00    odborné workshopy a konzutlácie k nahrávkam – 2.  časť

22:00    večerný program podľa organizátora Rádio 9

 

NEDEĽA  29. marec 2015

  8:00   raňajky

  9:00   odovzdanie ubytovacích priestorov – podľa pokynov ubytovacieho zariadenia

            10:00    slávnostné vyhodnotenie, odposluch ocenených nahrávok, odovzdanie cien

            12:00    obed, odchod domov

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:  

 

Kat. A:  Rozhlasové hry, pásma, dramatické diela, fíčre, scénky, rozprávky, recitácia a ďalšie literárno-dramatické útvary, prípadne ich časti (max. 8 min)

Kat. B:  Spravodajské a publicistické útvary: správy, montáže, reportáže, rozhovory, komentáre, recenzie, feauture a ďalšie... (bez zahlásení, súčasťou môžu byť originálne zvuky zo skutočných zážitkov a udalostí; max 8 min)

Kat. C:  Hudobné záznamy (max. 5 min)

C1:  Hudobné záznamy inštrumentálnej alebo vokálnej hudby nahranej klasickým záznamovým procesom – akustická cesta (mikrofóny v priestore). Hudobné dielo môže byť autorské alebo prevzaté.

C2:  Hudobné záznamy umelo alebo elektroakusticky vytvorenej hudby s využitím počítačovej techniky, syntezátorov a pod. s výraznou mierou autorskej invencie (bez ľudského hlasu). Hudobné dielo môže byť autorské alebo prevzaté.

Kat. D:  Akustické zvuky prírody, hlasy, kriky, zvuky a reč zvierat  (iba zvuky živých bytostí, nie technika - max. 2 min)

Kat. E: Rôzne neobyčajné a trikové nahrávky, s použitím mixáže s výraznou mierou autorskej invencie, zmien rýchlosti, playbacku, multiplaybacku, zmiešavania týchto prvkov, atď. (max. 3 min)

Kat. F: Záznamy z činnosti súborov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti, ukážky z práce rozhlasových krúžkov, súhrn najúspešnejších príspevkov, komentovaný prierez činnosti, dokumenty, záznamy z archívov, okomentovaný prierez ich činnosťou apod. (max. 5 min)

Kat. G:   Téma vyhlásená FICS pre rok 2015: “Spomienky“, stopáž max. 8 min.

Ide o tému na voľné spracovanie bez žánrového obmedzenia. Jediné obmedzenie je max. časový limit 8 minút.   Podrobnosti:    web FICS   www.soundhunters.com

Kat. H:   Zvučky a jingle (max. 1 min)

Kat. I:    Reklamy a upútavky (max. 1,5 min)

Kat. J:   Fonorallye

Súťaž v pohotovosti - poslaním je využiť žurnalistickú a technickú pohotovosť autorov pri práci v teréne. Kolektív tvorcov si vyžrebuje tému + rozhlasový žáner  a v časovom limite 3 hodiny na vlastnom technickom zariadení nahrá a spracuje nahrávku v stopáži max. 3 min.  Ide o živé reportáže, rozhovory, ankety nahraté mimo rozhlasového štúdia, v meste, v teréne na vyžrebovanú tému .

Kat. K:  LIVE vysielanie

Cieľom je naživo prezentovať obsahovo ucelenú časť zo živého vysielania IRŠ priamo na pódiu pomocou bežnej vysielacej techniky (max. 15 min). Vopred sa žrebuje téma, formát/žáner, poradie prezentácie jednotlivých kolektívov.

Všeobecná poznámka:

Maximálne stopáže v jednotlivých kategóriách sú určené na základe medzinárodných pravidiel. NIE JE povinnosťou tieto stopáže využiť v plnom rozsahu, nahrávky môžu byť kratšie, nie dlhšie.

Pri tvorbe všetkých nahrávok je potrebné dodržať autorský zákon.

 

Technické podmienky  (vyplývajú z medzinárodných pravidiel)

 

Ø  Každé zúčastnené IRŠ môže do jednej kategórie nominovať maximálne 2 nahrávky !

Ø  Do súťaže sa prihlasujú zvukové nahrávky, ktoré sa vyrobili v amatérskom prostredí súťažného tímu (nie v profesionálnom nahrávacom štúdiu) v uplynulom roku. V súťaži nemôžu súťažiť „reprízové“ nahrávky, ktoré boli prihlásené na niektorej z predchádzajúcich súťaží. Za korektnosť zodpovedá autor až do tej miery, že v prípade dokázania nepravdivosti môže byť nahrávka vylúčená zo súťaže.

Ø  Súťažné zvukové nahrávky vo formáte .wav alebo .mp3 alebo v inom štandarde sa budú vo vymedzenom časovom limite (najneskôr týždeň pred uzávierkou) vkladať do databázy súťaže Rádiorallye výlučne prostredníctvom internetu vrátane vyplneného sprievodného listu.

Ø  Každá súťažná nahrávka musí mať riadne a kompletne vyplnený sprievodný list vo všetkých rubrikách (vzor v prílohe).  Údaje v sprievodnom lístku musia zodpovedať skutočnosti. Do súťaže nemôžu byť zaradené zvukové záznamy relácií verejnoprávneho alebo licencovaného rozhlasu, relácie nahrané ako celok na komerčne distribuovaných nosičoch alebo iné profesionálne záznamy, pokiaľ sa pri ich použití výrazne neuplatní tvorivý prístup autora zvukového záznamu. Ak nebude mať nahrávka dôsledne a kompletne vyplnený fonotečný lístok vrátane anotácie, nebude prezentovaná na súťaži.  

Ø  NÁZOV NAHRÁVKY: musí byť rovnako označený zvukový súbor aj textový súbor (fonotečný lístok) podľa tohto vzoru: RADIO-KATEGORIA-NAZOV-NAHRAVKY, napr. Radio9-C1-Spev-opilcov

Ø  Každý autor nahrávky je osobne zodpovedný za obsah a pôvod svojho diela a využite iných autorských diel vo svojej nahrávke. Autor je povinný uviesť v sprievodnom liste všetky použité autorské diela. Každý autor sprievodný list podpíše a tým vysloví súhlas na ďalšie použitie a verejné šírenie svojho diela.

Ø  Každý súťažný tím si na súťaž prinesie zálohu všetkých svojich nahrávok vrátane sprievodných listov..

Ø  Každý súťažný tím si na súťaž prinesie notebook, na ktorom bude vypĺňať hodnotiace hárky

Ø  Šancu uspieť na medzinárodnom poli majú iba stereonahrávky. 

 

OSTATNÉ Podmienky účasti  IRŠ:

Ø  počet uchádzačov z jednotlivých IRŠ je z organizačného hľadiska odporúčaný na cca 6 účastníkov z každého zúčastneného IRŠ, predpokladaný vyšší počet účastníkov konzultujte s miestnym organizátorom;

Ø  všetky náklady účasti spojené s cestovným, ubytovaním, stravovaním si každý účastník hradí sám (alebo každé IRŠ si hradí samé kolektívne), ich skutočná výška sa odvinie od toho, koľko a akých sa podarí zohnať sponzorov (čo je priestor pre každé IRŠ);

Ø  každé zúčastnené IRŠ, ak sa zúčastňuje aj v kategórii Fonorallye, si prinesie vlastnú techniku na nahrávanie a spracovanie nahrávok. Štúdiová technika na simuláciu živého vysielania v kategórii K potrebná nie je, zabezpečí ju miestny organizátor;

Ø  členovia IRŠiek, ktorí zároveň pôsobia v internom pracovnom pomere alebo ako pravidelní externí spolupracovníci (na autorské honoráre alebo na faktúru) ako redaktori, moderátori, technici, hudobní dramaturgovia  v licencovaných rádiách alebo u verejnoprávneho vysielateľa a dostávajú za svoju prácu mzdu alebo autorské honoráre, nemôžu byť tvorcami súťažných nahrávok v amatérskej súťaži a nemôžu sa zúčastniť na živom vysielaní v kategórii K . Môžu pôsobiť výlučne ako teoretickí poradcovia pre svojich kolegov.

Ø  každé zúčastnené IRŠ prispeje do spoločného „koša“ cenou alebo sponzorstvom (podobne, ako to funguje na medzinárodnej súťaži);

Ø  každé zúčastnené IRŠ deleguje do poroty 2 zástupcov, ktorí budú hodnotiť  súťažné nahrávky (okrem svojich).

 

 

 

DôLEŽITÉ INFORMÁCIE A TERMíNY:

Ø  Uzávierka prijímania nahrávok v kategóriách A – I:   sobota 14. marec 2015, 23:59 hod

Ø  Spôsob doručenia nahrávok a sprievodných listov prostredníctvom internetu: Súťažné zvukové nahrávky vo formáte .wav alebo .mp3 alebo v inom štandarde sa budú vo vymedzenom časovom limite vkladať do databázy súťaže Rádiorallye výlučne prostredníctvom internetu vrátane vyplneného sprievodného listu. Pokyny dostanú vedúci jednotlivých tímov elektronickou poštou včas.

Ø  Každý zúčastnený kolektív prinesie na súťaž originál sprievodného listu ku každej nahrávke podpísaný autorom a tiež zálohu zvukového súboru.

Ø  Ubytovanie v Košiciach: zabezpečuje Rádio 9 podľa miestnych možností v obmedzených počtoch.

 

DôLEŽITÉ NOVINKY NA ROK 2015:

 

Ø  Kategória E sa vracia do súťaže s jednoznačným žánrovým vymedzením.

Ø  Vo fonotečnom lístku pribudli rubriky – údaje: prečo je nahrávka nominovaná do konkrétnej kategórie; dátum odvysielania príspevku v bežnom vysielaní IRŠ; treba uviesť, či ide o vlastný autorský text alebo prebratý (ukradnutý); za autora nahrávky sa považuje hlavný autor myšlienky, nápadu nahrávky (samozrejme, musí aktívne spolupracovať na jej tvorbe)

Ø  v rámci kat. K (live vysielanie) sa žrebuje téma aj žáner/formát, na ktorý sa vysielací tím pripraví.

 

KontaktY  na organizátorov:

Ø  Miestny organizátor + stravovanie + ubytovanie + technika:

        Martin Zubaľ;    zubal.martin@gmail.com,          tlf.:+421 948 366 074

        poštová adresa: Kultúrno-spoločenské centrum Jedlíkova 7,  040 11, Košice

  

Ø  Konzultácie k programu súťaže a k nahrávkam:

Ing. Ľuboš Kasala, RTVS Bratislava;   email: lubos.kasala@rtvs.sk

poštová adresa: RTVS, Zelená vlna, Mýtna 1, P.O. box 55,  817 55   Bratislava 15

 

 

 

 

 

VZOR * SPRIEVODNÝ LIST K NAHRÁVKE RÁDIORALLYE  2015

 

NÁZOV NAHRÁVKY

 

 

 

KATEGÓRIA

 

 

DÁTUM VYSIELANIA NAHRÁVKY V BEŽNOM PROGRAME IRŠ:

 

 

 

STOPÁŽ

MENO AUTORA (hlavný autor myšlienky)

 

VEK

PROFESIA (študent ?)

 

 

 

NÁZOV  IRŠ,  ŠKOLA, MESTO

 

AKO DLHO A ČO ROBÍM  V  IRŠ

 

 

 

VŠETCI SPOLUAUTORI

 

 

DIELO:

vlastné autorské? / prebraté?

 

 

 

POUŽITÁ  TECHNIKA  (PRESNÉ OZNAČENIE MIKROFÓNOV, REKORDÉROV, POČÍTAČA A POD.)

 

 

 

POUŽITÉ AUTORSKÉ DIELA (SLOVNÉ PODKLADY, HUDBA, PIESNE A POD.)

 

 

 

 

STRUČNÝ OBSAH, MYŠLIENKA, ANOTÁCIA NAHRÁVKY:

 

 

PREČO NAHRÁVKU NOMINUJEM DO UVEDENEJ KATEGÓRIE?

 

PREHLÁSENIE AUTORA:

Prehlasujem, že som pôvodcom zvukového diela a udeľujem nevýhradnú bezplatnú  licenciu na používanie autorského diela v rozhlasovom vysielaní bez teritoriálneho obmedzenia a na dobu ochrany  majetkových  práv  autora v zmysle zák. č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (Autorský zákon).

 

PODPIS AUTORA: