RadioRallye 2017 - Pozvánka

Stiahnuť pozvánku (.doc) (.odt) (.pdf)


 

 

Asociácia členov a sympatizantov IRŠ

RAPEŠ, rozhlasové štúdio Žilinskej univerzity v Žiline Slovenská spoločnosť elektronikov

 

________________________________________________________

 

Asociácia členov a sympatizantov IRŠ, rozhlasové štúdio RAPEŠ Žilinskej univerzity, Slovenská spoločnosť elektronikov, s odbornou a mediálnou podporou RTVS

 

Vás pozývajú na

13. ročník súťažnej prehliadky tvorby

internátnych rozhlasových štúdií, školských a univerzitných klubov a krúžkov s medzinárodnou účasťou

 

RÁDIORALLYE  2017

 

TERMÍN:   streda 29. marec 2017 – nedeľa 2. apríl 2017

 

MIESTO:  Žilinská univerzita v Žiline, Ubytovacie zariadenie Veľký Diel

 

RÁDIORALLYE 2017 je výročná súťažná prehliadka tvorby a vysielania amatérskych univerzitných, vysokoškolských a internátnych rozhlasových štúdií, krúžkov, klubov za účasti subjektov zo Slovenskej republiky a z Českej republiky (ďalej len IRŠ). Cieľom súťaže Rádiorallye je prezentovať najkvalitnejšiu tvorbu, program a vysielanie IRŠ. Rádiorallye je neverejné podujatie.

 

 

 

 

 

PREDBEŽNÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (upresnenie pred podujatím):  

 

STREDA       29. marec 2017

            príjazd do Žiliny,  ubytovanie

21:00  stretnutie vedúcich IRŠ a organizátorov – prezentácia, spresnenie programu podujatia; žrebovanie  tém a žánrov pre kategórie F – Fonorallye a K – živé vysielanie

 

 

ŠTVRTOK    30. marec 2017

07:30 - 09:00  raňajky

10:00              Prehliadka mesta Žilina, katakomby, zámok Budatín

             13:00 - 14:00  obed

            15:00  - 18:00 Prehliadka rozhlasových štúdií v Žiline (pre všetkých záujemcov)

            16:00  - 18:00  Networking s Danielom Gašpierikom (pre vedúcich rádií, o vedení kolektívu a pod.)

18:30  - 19:30 večera

20:00               oficiálne otvorenie podujatia

20:30               Odborná konferencia a workshopy

1.     Tomáš Škarba, Oľga Džupinková (Rádio Expres): Infoexpres, nonstop informácie v komerčnom rádiu /redakcia spravodajstva, systém tvorby spravodajstva v najpočúvanejšom rádiu - postupy, zdroje, dĺžka spravodajského bloku. Ako vyzerá práca spravodajcu v zahraničí./

2.     Juraj Neveselý (Fun rádio):  Moderné technológie využívané v rozhlasových staniciach. /technológie, bez ktorých dnes už ani nie je možné robiť plnohodnotné rádio./

3.     Tomáš Lazár (ex Rádio X Žilina): O projekte "Ako znie krajina" /scrollovanie mapy, ukážka techniky a pod./

PIATOK       31. marec 2017

07:30  -  09:00  raňajky

             09:00                odposluchy súťažných nahrávok – 1. časť, hodnotenie a bodovanie  poroty

            13:00  - 14:00   obed

            14:00                 odposluchy súťažných nahrávok – 2. časť, hodnotenie a bodovanie poroty

18:30  - 19:30    večera

            20:00                 konzultácie k nahrávkam s porotcami

22:00                 večerný program – upresní organizátor RAPEŠ

 

SOBOTA      1. apríl 2017

 07:30 - 09:00  raňajky

 09:00              štart kategórie Fonorallye, vyžrebované témy zverejnené na Facebooku

 12:00              uzávierka kategórie Fonorallye, odovzdanie nahrávok

 12:00 - 13:00  obed

 13:00              odposluchy kategórie Fonorallye

 14:30              simulácia živého vysielania - kategória K

 18:00 - 19:00  večera

              19:00             konzultácie k Fonorallye a k živému vysielaniu s porotcami

 21:00              večerný program – upresní organizátor RAPEŠ

 

 

 

NEDEĽA  2. apríl 2017

 07:30 - 09:00  raňajky

 09:00              odovzdanie ubytovacích priestorov – podľa pokynov ubytovacieho zariadenia

             10:00               slávnostné vyhodnotenie, odposluch ocenených nahrávok, odovzdanie            cien

             12:00               obed, po obede odjazd domov

 

 

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:  

 

Všeobecné súťažné kategórie sú popísané v Štatúte Rádiorallye. Pri tvorbe všetkých nahrávok je potrebné dodržať autorský zákon.

 

KATEGÓRIE pre rok 2017:

E          TÉMA RÁDIORALLYE                         Téma: Poď študovať na našu školu (fakultu, katedru, odbor...)

Žáner: ľubovoľný žurnalistický spravodajský alebo publicistický žáner alebo kombináciu niekoľkých žánrov (reportáž, montáž, rozhovor, anketa a pod.)

Komentár: cieľom je vytvoriť vysielateľný rozhlasový príspevok, ktorý je určený poslucháčom – verejnosti mimo vašej školy (fakulty, katedry, odboru...). Ide o propagačný príspevok, v ktorom predstavíte vašu školu (fakultu, katedru, odbor...) potenciálnym záujemcom o štúdium. Rozhlasová zvuková forma príspevku je ľubovoľná. Príspevok by mal byť natoľko obsahovo a formálne zaujímavý, aby poslucháč začal uvažovať o štúdiu u vás. Prirodzene, je potrebné nájsť a zdôrazniť najmä zaujímavosti, úspechy, konkurenčnú výhodu práve vašej školy (fakulty, katedry, odboru...).

 

 

G         BEZ SLOV                                          Téma: Môj osobný príbeh.

Žáner:  ide o zaujímavú zvukovú rozhlasovú nahrávku, v ktorej nebudú použité žiadne slová (= ľudská reč vo forme redaktora, moderátora a pod.). Použitie hudby a spievaných pesničiek je povolené. Zvuková kulisa v podobe ľudských hlasov v pozadí (všeobecná neidentifikovateľná vrava v autobuse, na štadióne, na verejnom priestranstve...) je povolená.

Komentár: cieľom je vytvoriť zaujímavú zvukovú  nahrávku s použitím rôznych zvukových efektov, hudby či pesničiek bez použitia klasického ľudského hlasu (redaktor, moderátor...) na danú tému „Môj osobný príbeh“. Ide o fragment(y) z vlastného života autora, ktoré mali zásadný vplyv na životný osud autora alebo nejakú životnú zmenu, všetko vyjadrené len zvukovou formou (napr. svadba, úmrtie blízkeho, príchod do školy, akákoľvek mimoriadna zaujímavá životná udalosť, ktorá mala vplyv na ďalší vývoj v osobnom či pracovnom živote).

 

 

Technické podmienky

Všeobecné technické podmienky sú popísané v Štatúte Rádiorallye.

 

 

 

 

 

 

 

DôLEŽITÉ INFORMÁCIE A TERMíNY:

Ø  Uzávierka prijímania nahrávok v kategóriách A – I:   sobota 18. marec 2017, 23:59 hod

Ø  Spôsob doručenia nahrávok a sprievodných listov prostredníctvom internetu podľa pokynov v Štatúte Rádiorallye.

Ø  Každý zúčastnený kolektív prinesie na súťaž originál sprievodného listu ku každej nahrávke podpísaný autorom a tiež zálohu zvukového súboru.

Ø  Ubytovanie v Žiline: zabezpečuje RAPEŠ podľa miestnych možností v obmedzených počtoch.

 

 

KontaktY  na organizátorov:

 

Ø  RAPEŠ:  stravovanie + ubytovanie + technika:

       Vedúci IRŠ Rapeš: Ján Lubják,       jan.lubjak@mediamatika.sk,     0902 194 269

       Kontaktná osoba Hliny: Natália Lištiaková,             natalia.listiakova@mediamatika.sk,        0908 439 892

       Kontaktná osoba Veľký Diel: René Olexík,             rene.olexik@radiox.sk,             0902 838 169

 

 

Ø  Konzultácie k programu súťaže a k nahrávkam:

Ľuboš Kasala, RTVS Bratislava;   email: lubos.kasala@rtvs.sk

poštová adresa: RTVS, Zelená vlna, Mýtna 1, P.O. box 55,  817 55   Bratislava 15

 

 

ODOBORNÁ POROTA:

1. Ľuboš Kasala, RTVS Bratislava, redaktor/moderátor/editor, hlavný rozhodca RR

2. Martin Karlík, Český rozhlas Praha, redaktor

3. Juraj Arieli Neveselý, FUN rádio Bratislava, technik

4. Rasťo Šangala, Rádio Jemné Bratislava, šéftechnik

5. Marek Mikušek, FUN rádio Bratislava, šéf vysielania

6. Oľga Džupinková, Rádio Expres Bratislava, redaktorka/moderátorka

7. Tomáš Škarba, Rádio Expres Bratislava,  redaktor/moderátor

8. Ladislav Eliáš, RTVS Banská Bystrica, redaktor/moderátor

9. Silvia Hoffmanová, RTVS Banská Bystrica, redaktorka/moderátorka

 

VZOR * SPRIEVODNÝ LIST K NAHRÁVKE RÁDIORALLYE  2015

 

NÁZOV NAHRÁVKY

 

 

 

KATEGÓRIA

 

 

DÁTUM VYSIELANIA NAHRÁVKY V BEŽNOM PROGRAME IRŠ:

 

 

 

STOPÁŽ

MENO AUTORA (hlavný autor myšlienky)

 

VEK

PROFESIA (študent ?)

 

 

 

NÁZOV  IRŠ,  ŠKOLA, MESTO

 

AKO DLHO A ČO ROBÍM  V  IRŠ

 

 

 

VŠETCI SPOLUAUTORI

 

 

DIELO:

vlastné autorské? / prebraté?

 

 

 

POUŽITÁ  TECHNIKA  (PRESNÉ OZNAČENIE MIKROFÓNOV, REKORDÉROV, POČÍTAČA A POD.)

 

 

 

POUŽITÉ AUTORSKÉ DIELA (SLOVNÉ PODKLADY, HUDBA, PIESNE A POD.)

 

 

 

 

STRUČNÝ OBSAH, MYŠLIENKA, ANOTÁCIA NAHRÁVKY:

 

 

PREČO NAHRÁVKU NOMINUJEM DO UVEDENEJ KATEGÓRIE?

 

PREHLÁSENIE AUTORA:

Prehlasujem, že som pôvodcom zvukového diela a udeľujem nevýhradnú bezplatnú  licenciu na používanie autorského diela v rozhlasovom vysielaní bez teritoriálneho obmedzenia a na dobu ochrany  majetkových  práv  autora v zmysle zák. č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (Autorský zákon).

 

PODPIS AUTORA: