TSME 2010
 | PROPOZÍCIE  | 

Stiahnuť Propozicie_TSME_2009 (.doc) (.odt) (.pdf)

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV


Cieľ súťaže: rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať teoretické vedomosti a praktickú zručnosť detí


Organizátor súťaže:

Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava
Ministerstvo školstva SR
Výstavisko TMM, a.s.

Poriadateľ súťaže:

Klub elektroniky Trenčín

Riaditeľ súťaže:

Miro Kohút, SSE Bratislava

Komisár súťaže:

Jaroslav Hošťálek, Klub elektroniky Trenčín

Predseda poroty:

Tomáš Pavlíček, Hifiklub Topoľčany

Dátum súťaže:

7. – 8. október 2010

Miesto:

Stredná odborná škola ,Pod Sokolicami 14,
911 01 Trenčín
Expocenter Trenčín , pavilón 4, 2.poschodie


Súťažná kategória:

TSME je súťažou tých, ktorí boli v školskom roku
2009/2010 žiakmi ZŠ alebo reálnych gymnázií
do kvinty


Podmienky účasti:

Súťaže sa môžu zúčastniť najlepší traja z miestnych alebo oblastných kôl, resp. z stredných odborných škôl, ktorí si prinesú vlastný fungujúci výrobok z oblasti elektroniky s vlastnou technickou dokumentáciou (schéma zapojenia, stručný popis činnosti a tech. údaje).

Prihlášky:

Zasielajte spolu s výsledkovou listinou okresného (regionálneho) kola TSME na adresu SSE.


Súťažné disciplíny: 1. Technická súťaž

a. odborný test

b. praktická stavba súťažného výrobku

Odborná porota vyhodnotí v každej disciplíne poradie súťažiacich jednotlivcov podľa získaných bodov. Konečné umiestnenie v TSME je dané súčtom bodov z jednotlivých disciplín.


a) odborný test

Každej súťažnej otázke bude priradená bodová hodnota. Poradie súťažiacich sa určí súčtom získaných bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas odovzdania testu.


b) stavba súťažného výrobku

Súťažiaci zhotovia elektronický výrobok z dodanej stavebnice, na základe schémy zapojenia. Hodnotí sa:

- funkčnosť

- kvalita spájkovania

- celkový vzhľad výrobku

- čas zhotovenia výrobku,

pričom výrobky nefunkčné z viny súťažiaceho sa umiestnia až za všetkými funkčnými výrobkami.

V prípade rovnakého súčtu poradí viacerých súťažiacich rozhodne o konečnom poradí v tejto disciplíne kvalita spájkovania. Problém nefunkčnosti jednoznačne rozhodne porota kontrolou odovzdaného výrobku. Výrobky nefunkčné, bez zavinenia súťažiaceho (napr. chybnou súčiastkou) sa hodnotia ako funkčné.

Oprava chybného výrobku po odovzdaní nie je prípustná. Organizátor určí časový limit na zhotovenie súťažného výrobku podľa jeho náročnosti.2. Súťaž prinesených výrobkov.

Prinesené výrobky hodnotia všetci účastníci súťaže – anketa. Autori najlepších výrobkov budú obhajovať svoje práce.

Obhajobu hodnotí porota.Ocenenia.

Prví traja v technickej súťaži ako i v súťaži prinesených výrobkov budú odmenení diplomom a vecnými cenami.


Časový plán:


7. 10. 2010 štvrtok SOŠ Trenčín

 8:00 príchod, prezentácia a odovzdanie prineseného výrobku
10:00 otvorenie súťaže
10:30 konštrukcia elektronického výrobku
13.00 obed
14.00 konštrukcia elektronického výrobku
16.00 anketa o najlepší prinesený výrobok
19.00 odborný test


8. 10. 2010 piatok Expocenter Trenčín

 9.00 obhajoba najlepších výrobkov
11.00 prehliadka medzinárodného veľtrhu EloSys
12.00 slávnostné vyhodnotenie súťaže
13.00 obed
14.00 prehliadka veľtrhu EloSys

 

Technicko - organizačné zabezpečenie :

Každý súťažiaci si prinesie základné náradie, spájkovačku, písacie potreby, hygienické potreby.

Súťažný poplatok pre súťažiaceho je 15 €.

Poriadateľ hradí cestovné súťažiacim a zabezpečuje ubytovanie a stravu pre riadne prihlásených účastníkov. Cestovné pedagogické-mu doprovodu zabezpečí vysielajúca organizácia.

V prípade, že poriadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil.

Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o čom budú súťažiaci a doprovod včas oboznámení.

Informácie - M. Kohút, 0905 / 52 1989,

- J. Hoštálek 0908 / 49 333 9

Adresa – SSE, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava

tel:02/6224 5138, fax 02/62246926

mail: skse@skse.sk

ELO SYS

16. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky, 5. – 8. 10. 2010 Expocenter Trenčín - www.elosys.skSPRIEVODNÝ PROGRAM