TSME 2016
   

Stiahnuť propozície TSME 2016 (.docx) (.odt) (.pdf)


Výsledky TSME 2016: Konštrukcia | Prinesené výrobky

 

 

Slovenská spoločnosť elektronikov

 Ministerstvo školstva SR

EXPOCENTER, a.s. Trenčín

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín

 

 

 

 

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

 

TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV

38. ročník

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TSME   T r e n č í n

12. - 13. október 2016

Propozície

 

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV

 

 

Cieľ súťaže:                  rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať                                 teoretické vedomosti a praktickú zručnosť detí

 

0rganizátor súťaže:     Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava

Ministerstvo školstva SR

EXPOCENTER, a.s.Trenčín,

          S O U, Pod Sokolicami 14, Trenčín

 

Riaditeľ súťaže:           Miro Kohút, SSE Bratislava          

Komisár súťaže:          Jaroslav Hošťálek, Klub elektroniky Trenčín

Predseda poroty:                  Ing. Tomáš Pavlíček, Hifiklub Topoľčany

Dátum súťaže:             12. – 13. október 2016

Miesto:                          Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14,

          911 01 Trenčín

Veľtrh EloSys, pavilón 1 - poschodie   

 

Súťažná kategória:      TSME je súťažou tých, ktorí boli v školskom roku

2015/2016 žiakmi ZŠ alebo reálnych gymnázií

do kvinty

 

Podmienky účasti:       Súťaže sa môžu zúčastniť najlepší traja

z miestnych alebo oblastných kôl, resp. zo stredných odborných škôl.

SSE zabezpečí zdarma pre každého organizátora stavebnice.

Súťažiaci, ktorí si prinesú vlastný fungujúci výrobok  z oblasti elektroniky s vlastnou technickou dokumentáciou (schéma zapojenia, stručný popis činnosti a tech. údaje), budú zaradení do súťaže o najlepší výrobok.

 

Prihlášky:                      Zasielajte spolu s výsledkovou listinou okresného                              (regionálneho) kola TSME na adresu SSE.

 

Súťažné disciplíny:      1. Technická súťaž

                                                a. odborný test

                                                b. praktická stavba súťažného výrobku

          Odborná  porota  vyhodnotí  v  každej  disciplíne  poradie  súťažiacich  jednotlivcov podľa získaných bodov. Konečné  umiestnenie  v  TSME je dané súčtom  bodov z  jednotlivých  disciplín.

 

          a)  odborný test

          Každej  súťažnej  otázke  bude priradená bodová  hodnota. Poradie súťažiacich sa určí súčtom získaných bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas odovzdania testu.

 

          b)  stavba súťažného výrobku

          Súťažiaci zhotovia elektronický výrobok z dodanej stavebnice, na základe schémy zapojenia. Hodnotí sa:

                   - funkčnosť

                   - kvalita spájkovania

                   - celkový vzhľad výrobku

                   - čas zhotovenia výrobku,

pričom výrobky nefunkčné z viny súťažiaceho sa umiestnia až za všetkými funkčnými výrobkami.

          V prípade rovnakého súčtu poradí viacerých súťažiacich rozhodne o konečnom poradí v tejto disciplíne kvalita spájkovania. Problém nefunkčnosti jednoznačne rozhodne porota kontrolou odovzdaného výrobku. Výrobky nefunkčné, bez  zavinenia súťažiaceho (napr. chybnou súčiastkou) sa hodnotia ako funkčné.

Oprava chybného výrobku po odovzdaní nie je prípustná. Organizátor určí časový limit na zhotovenie súťažného výrobku  podľa jeho náročnosti.

 

2.   Súťaž prinesených výrobkov.

          Prinesené výrobky hodnotia všetci účastníci súťaže – anketa. Autori najlepších výrobkov budú obhajovať svoje práce.

Obhajobu hodnotí porota.

 

Ocenenia.

          Prví traja v technickej súťaži ako i v súťaži prinesených výrobkov budú odmenení diplomom a vecnými cenami.

 

Časový  plán:

12. 10. 2016                 8.00  príchod, prezentácia

streda                                      a odovzdanie prineseného výrobku

SOŠ Trenčín               10.00 otvorenie súťaže

10.30  konštrukcia elektronického výrobku

                                      13.00 obed

                                      14.00 konštrukcia elektronického výrobku

                                      16.00 anketa o najlepší prinesený výrobok                                          19.00 odborný test

 

13. 10. 2016                   9.00 obhajoba najlepších výrobkov

štvrtok                           11.00 prehliadka medzinárodného veľtrhu EloSys

EloSys Trenčín           12.00 slávnostné vyhodnotenie súťaže

- pavilón č.1                  13.00 obed

                                      14.00 prehliadka veľtrhu EloSys

Technicko - organizačné zabezpečenie :

Každý súťažiaci si prinesie základné náradie elektronika, spájko-vačku, písacie potreby, hygienické potreby.

Registračný poplatok pre účastníka je 20 €.

         Organizátor hradí súťažiacim a doprovodu ubytovanie  aj  stravu  pre  riadne prihlásených účastníkov, zabezpečí im elektronické stavebnice na súťaž a vstup na Medzinárodný veľtrh elektroniky

V prípade, že poriadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil.

          Organizátor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o zmenách budú súťažiaci i doprovod včas oboznámení.

          Informácie - M. Kohút, 0905 / 52 1989

                              - J. Hoštálek 0908 / 49 333 9

          Adresa –   SSE, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava

                             tel:02/6224 5138, fax 02/62246926

mail: skse@skse.sk

         

 

 

 

 

 

 

 

ELO SYS

22. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky,  11. – 13. 10. 2016                  

EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 01  Trenčín

-  www.elosys.sk

 

 

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM

 

·         Dni mobilnej robotiky

·         konferencia  Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2016

·         súťaž  Elektrotechnický výrobok roka 2016

·         súťaž  Unikát roka 2016

·         súťaž  Ekologický počin roka 2016

·         súťaž  Najúspešnejší exponát veľtrhu EloSys 2016

·         súťaž  Konštruktér roka 2016

·         seminár znalcov z elektronických, informatických a energetických odborov

·         odborné semináre a prednášky, panelové diskusie

·         firemné semináre a prezentácie, kooperačné podujatia