TSME 2019
  PROPOZÍCIE  |  VÝSLEDKY  

Stiahnuť propozície TSME 2019 (.docx) (.odt) (.pdf)

 

 

 

Slovenská spoločnosť elektronikov

 Ministerstvo školstva SR

EXPOCENTER, a.s. Trenčín

Výstavisko AGROKOMPLEX Nitra

 

 

 

 

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

 

TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV

41. ročník

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T S M E    N I T R A

23. –  24. máj 2019

Propozície

 

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV

 

 

Cieľ súťaže:                  rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať                                 teoretické vedomosti a praktickú zručnosť detí

0rganizátor súťaže:     Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava

Ministerstvo školstva SR

EXPOCENTER, a.s.Trenčín

 

Riaditeľ súťaže:           Miro Kohút, SSE Bratislava

 

Komisár súťaže:          Jaroslav Hošťálek, Klub elektroniky Trenčín

 

Predseda poroty:                  Doc. Ing. Miloslav Hruškovic, CSc.

 

Odborná porota:          P.Bahník, M.Kopča, L. Krošlák, P.Mádel, J.Mintál                                E. Paldan, T.Pavlíček, S.Půlpán, Š.Tóth, P. Žák

 

Dátum súťaže:             23.  – 24. máj 2019

 

Miesto:                          Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

                                      Spojovací krčok A-B

 

Súťažná kategória:      TSME je súťažou žiakov základných škôl a tých,                                 ktorí ukončili ZŠ v minulom školskom roku.

 

Podmienky účasti:       Súťaže sa môžu zúčastniť najlepší traja

zo školských,  miestnych  alebo oblastných kôl, resp. z prvého ročníka stredných odborných škôl.

 

SSE zabezpečí zdarma pre každého organizátora stavebnice.

 

Súťažiaci, ktorí si prinesú vlastný fungujúci výrobok  z oblasti elektroniky s vlastnou technickou dokumentáciou (schéma zapojenia, stručný popis činnosti a tech. údaje), budú zaradení do súťaže o najlepší výrobok.

 

Prihlášky:                      Zasielajte spolu s výsledkovou listinou okresného                              (regionálneho) kola TSME na adresu SSE.

 

Súťažné disciplíny:      1. Technická súťaž

                                                a. odborný test

                                                b. praktická stavba súťažného výrobku

          Odborná  porota  vyhodnotí  v  každej  disciplíne  poradie  súťažiacich  jednotlivcov podľa získaných bodov. Konečné  umiestnenie  v  TSME je dané súčtom  bodov z  jednotlivých  disciplín.

 

          a)  odborný test

          Každej  súťažnej  otázke  bude priradená bodová  hodnota. Poradie súťažiacich sa určí súčtom získaných bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas odovzdania testu.

 

          b)  stavba súťažného výrobku

          Súťažiaci zhotovia elektronický výrobok z dodanej stavebnice, na základe schémy zapojenia. Hodnotí sa:

                   - funkčnosť

                   - kvalita spájkovania

                   - celkový vzhľad výrobku

                   - čas zhotovenia výrobku,

pričom výrobky nefunkčné z viny súťažiaceho sa umiestnia až za všetkými funkčnými výrobkami.

          V prípade rovnakého súčtu poradí viacerých súťažiacich rozhodne o konečnom poradí v tejto disciplíne kvalita spájkovania. Problém nefunkčnosti jednoznačne rozhodne porota kontrolou odovzdaného výrobku. Výrobky nefunkčné, bez  zavinenia súťažiaceho (napr. chybnou súčiastkou) sa hodnotia ako funkčné.

Oprava chybného výrobku po odovzdaní nie je prípustná. Organizátor určí časový limit na zhotovenie súťažného výrobku  podľa jeho náročnosti.

 

2.   Súťaž prinesených výrobkov.

          Prinesené výrobky hodnotia všetci účastníci súťaže – anketa. Autori najlepších výrobkov budú obhajovať svoje práce.

Obhajobu hodnotí porota.

 

Ocenenia.

          Prví traja v technickej súťaži ako i v súťaži prinesených výrobkov budú odmenení diplomom a vecnými cenami.

 

Časový  plán:

23. máj 2019                9.00  príchod, prezentácia

štvrtok                                      a odovzdanie prineseného výrobku

                                      11.00 otvorenie súťaže

11.30 konštrukcia elektronického výrobku

                                      13.00 obed

                                      13.30 konštrukcia elektronického výrobku

                                      16.00 anketa o najlepší prinesený výrobok                                          19.00 odborný test

 

24. máj 2019                  9.00 obhajoba najlepších výrobkov

piatok                            11.00 prehliadka medzinárodného veľtrhu EloSys

                                      12.00 slávnostné vyhodnotenie súťaže

                                      13.00 obed

                                      14.00 prehliadka veľtrhu

Technicko - organizačné zabezpečenie :

Každý súťažiaci si prinesie základné náradie elektronika, spájko-vačku, písacie potreby, hygienické potreby.

Registračný poplatok pre každého účastníka je 25 €.

         Organizátor zabezpečí  prihláseným účastníkom, t.j. súťažiacim a doprovodu ubytovanie 23.5.2019  a stravu 23.5.2019 a 24.5.2019,  vstup na výstavisko Agrokomplex Nitra, súťažiacim zabezpečí elektronické stavebnice na súťaž. V prípade potreby zabezpečíme ubytovanie aj v stredu 22. mája 2019.  Cestovné výdavky hradí vysielajúca organizácia.

V prípade, že poriadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil.

          Organizátor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o zmenách budú súťažiaci i doprovod včas oboznámení.

          Informácie - M. Kohút, 0905 / 521 989

                              - J. Hoštálek 0908 / 493 339

          Adresa –   SSE, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava

                             tel:02/6224 5138, fax 02/62246926

mail: skse@skse.sk

         

 

 

http://www.expocenter.sk/Images/Uploads/aktuality%20elosys.png