Stiahnuť propozície TSME 2022 (.docx) (.odt) (.pdf)

 

 

 

Ministerstvo školstva SR

Slovenská spoločnosť elektronikov

 

 

 

 

 

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

 

TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV

43. ročník

 

 

 

1200px-Trencin_Castle_030 (1).jpg

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T S M E    T R E N Č Í N

15. –  16. jún 2022

Propozície

 

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV

 

 

Cieľ súťaže:                  rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať                                   teoretické vedomosti a praktickú zručnosť detí

 

0rganizátor súťaže:      Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava

 

Riaditeľ súťaže:            Miro Kohút, SSE Bratislava           

Komisár súťaže:           Jaroslav Hošťálek, Klub elektroniky Trenčín

Predseda poroty:          Ing. Tomáš Pavlíček

Dátum súťaže:              15. a 16. Jún 2022

Odborná porota:           P. Bahník,  M. Kopča,  L. Krošlák,  E. Paldan, F. Pavlovič,  J. Tvarožek,  Š. Tóth

 

Miesto:                          Trenčín – Rekreačné stredisko KUBRICA

 

Súťažná kategória:      TSME je súťažou žiakov ZŠ a prvých ročníkov stredných škôl alebo reálnych gymnázií do kvinty

 

Podmienky účasti:        Súťaže sa môžu zúčastniť najlepší traja

z miestnych alebo oblastných kôl, resp. zo stredných odborných škôl.

SSE zabezpečí zdarma pre každého organizátora stavebnice.

Súťažiaci, ktorí si prinesú vlastný fungujúci výrobok  z oblasti elektroniky s vlastnou technickou dokumentáciou (schéma zapojenia, stručný popis činnosti a tech. údaje), budú zaradení do súťaže o najlepší výrobok.

 

Prihlášky:                      skse@skse.sk

www.skse.sk

 

Súťažné disciplíny:       1. Technická súťaž

                                                a. odborný test

                                                b. praktická stavba súťažného výrobku

          Odborná  porota  vyhodnotí  v  každej  disciplíne  poradie  súťažiacich  jednotlivcov podľa získaných bodov. Konečné  umiestnenie  v  TSME je dané súčtom  bodov z  jednotlivých  disciplín.

 

          a)  odborný test

          Každej  súťažnej  otázke  bude priradená bodová  hodnota. Poradie súťažiacich sa určí súčtom získaných bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas odovzdania testu.

 

          b)  stavba súťažného výrobku

          Súťažiaci zhotovia elektronický výrobok z dodanej stavebnice, na základe schémy zapojenia. Hodnotí sa:

                   - funkčnosť

                   - kvalita spájkovania

                   - celkový vzhľad výrobku

                   - čas zhotovenia výrobku,

pričom výrobky nefunkčné z viny súťažiaceho sa umiestnia až za všetkými funkčnými výrobkami.

          V prípade rovnakého súčtu poradí viacerých súťažiacich rozhodne o konečnom poradí v tejto disciplíne kvalita spájkovania. Problém nefunkčnosti jednoznačne rozhodne porota kontrolou odovzdaného výrobku. Výrobky nefunkčné, bez  zavinenia súťažiaceho (napr. chybnou súčiastkou) sa hodnotia ako funkčné.

Oprava chybného výrobku po odovzdaní nie je prípustná. Organizátor určí časový limit na zhotovenie súťažného výrobku  podľa jeho náročnosti.

 

2.   Súťaž prinesených výrobkov.

          Prinesené výrobky hodnotia všetci účastníci súťaže – anketa. Autori najlepších výrobkov budú obhajovať svoje práce.

Obhajobu hodnotí porota.

 

Ocenenia.

          Prví traja v technickej súťaži ako i v súťaži prinesených výrobkov budú odmenení diplomom a vecnými cenami.

 

 

Časový  plán:

15. jún 2022                 10:00 - 12:00   príchod, prezentácia

  streda                                    Odovzdanie prineseného výrobku

                                      12:00  Obed

                                      13:00  Otvorenie súťaže

  Odborný test

                                      14:00 Konštrukcia elektronického výrobku

                                      18.00  Anketa o najlepší prinesený výrobok                                           18:30  Večera

                                      20:00  Porada vedúcich

 

16. jún 2022                 8:00   Raňajky

  štvrtok                                    9:00 Vyhodnotenie testu

                                       10:00  Obhajoba najlepších výrobkov

                                       12.00 Slávnostné vyhodnotenie súťaže

                                      13.00  Obed

                                       

Technicko - organizačné zabezpečenie :

Každý súťažiaci si prinesie základné náradie elektronika, spájko-vačku, písacie potreby, hygienické potreby.

Registračný poplatok pre každého účastníka je 35 € - zaplatí sa pri prezentácii, alebo na účet SSE – SK44 1111 0000 0066 0103 1002.

 

         Organizátor zabezpečí  prihláseným účastníkom, t.j. súťažiacim a doprovodu ubytovanie  aj  stravu, súťažiacim zabezpečí elektronické stavebnice na súťaž. Cestovné výdavky hradí vysielajúca organizácia.

 

V prípade, že poriadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil.

          Organizátor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o zmenách budú súťažiaci i doprovod včas oboznámení.

           Informácie         M. Kohút, 0905 / 52 1989

                                       SSE, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava

                                       mail: skse@skse.sk

         

 

 

Kubrica.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekreačné zariadenie Chata Kubrica je umiestnené v krásnom lesnom prostredí Strážovských vrchov.

Z chaty sa dajú podnikať prekrásne výlety po okolí.

Chata ponúka rôzne služby ( ubytovanie, stravovanie, bufet, prenájom sály na oslavy, svadby, maturity, školské výlety, možnosť využitia taktiež aj tenisového kurtu )