Stiahnuť propozície  (.doc)  (.odt)  (.pdf)

 

Slovenská spoločnosť elektronikov, Wolkrova 4,  81501 Bratislava

Videoklub Elektroniky. Martin, M.R.Štefánika 54,  036 01  Martin

 

 

Slovenská spoločnosť elektronikov (SSE) usporiada v dňoch 11. a 12. septembra 2015

XXIII. ročník súťažnej prehliadky amatérskej videotvorby

VIDEOAMA 2015 -  Memoriál Jula Šprocha

Organizáciou prehliadky je poverený Videoklub Elektroniky. Martin.

 

Súťažné kategórie

 

 

Kategória 1

 

Televízny dokument (stopáž do 8 min)

 

Kategória 2

 

Hraný film (stopáž do 8 min)

 

Kategória 3

 

Malé televízne formy (gag, clip, reklamný spot, minutafilm; stopáž do 60 sek)

 

Kategória 4

 

Digifón - je kategóriou, ktorá reaguje na boom rozvoja digitálnej fotografie: Veľa zaujímavých fotografii zostáva uložených na pevných diskoch počítačov, pretože možností ich verejnej prezentácie je zatiaľ málo (okrem web stránok praktický žiadne). Formát súťažnej práce chápeme ako komponovaný, myšlienkovo ucelený seriál fotografii doplnený audio zložkou. Je to obdoba kedysi obľúbeného diafónu. Zvuková zložka môže byť spracovaná mono, stereo, prípadne 5+1. K striedaniu obrázkov sa môžu použiť rôzne prechody: wipe, prelínanie a pod. - podľa dostupného programového vybavenia. - (stopáž do 8 min)

 

Kategória 5

 

Videorally - je špecifickou kategóriou, ktorej poslaním je osvojenie si návykov a techník žurnalistickej pohotovosti pri spracovaní vyžrebovanej témy. Žrebovanie tém sa uskutoční v predvečer súťaže. Stopáž prác je max. 3 min. a časový limit na spracovanie témy vrátane postprodukcie sú 3 hodiny.

 

Témy :

1. – Škola hrou

2. – Na vlnách adrenalínu

3. – Fajčiari kontra  nefajčiari

4. - porekadlo – príslovie: „Zabudol vôl, že teľaťom bol...“

5.-  “Experience Nature - Nature Experienced“, „Natur Erleben - Erlebte Natur”,

       Observer la nature – natur observée“  - Prežívaj prírodu – príroda prežije

 

 

 

Ocenenia súťažných prác

 

      Porota v každej súťažnej kategórii určení poradie najlepších prác a ocení tri najlepšie práce bez ohľadu na kategórie. Taktiež bez ohľadu na kategórie budú udelené tieto absolútne ocenenia:

 

- za najlepšiu kameru

 

- za najlepšiu prácu so zvukom

 

- za najlepšie režjné vedenie

 

Súčasťou vyhlásenia výsledkov bude aj nominácia účasti SR do kategórií video na medzinárodnú súťaž CIMES 2015, ktorá sa  tento rok uskutoční vo Velkej Británii v Banbury, a to v dňoch 15. – 18. októbra 2015.

 

Motto tohoročnej medzinárodnej prehliadky CIMES je: „.Memories – Erinnerungen – Souvenirs

- Vzpomienky.

(www.soundhunters.com)

 

 

 

Technické podmienky

 

Súťažné snímky video (kategórie 1, 2, 3 a 5) môžu byť spracované analógovou alebo digitálnou technikou s tým, že pre prezentácie budú konvertované do digitálneho štandardu. Nahrávky spracované v inom štandarde môžu byť zaradené do projekcie v prípade, že si súťažiaci zabezpečí odpovedajúci reprodukčný reťazec, resp. sa dohodne s organizátorom.

Súťažné snímky „digifón“ (kategória 4, prípadne 5) musia byť dodané na CD/DVD alebo na inom externom pamäťovom nosiči ako programy resp. prezentácie funkčné v spolupráci s ľubovoľným operačným systémom Windows. V prípade iného prevedenia prezentačnú techniku musí zabezpečiť súťažiaci.

 

Každá súťažná práca musí mať sprievodný list (ktorý je v prílohe týchto propozícii).

 

Do súťaže nemôžu byť zaradené záznamy relácií rozhlasu a televízie, relácie nahraté ako celok na komerčne distribuovaných nosičoch alebo iné profesionálne záznamy, pokiaľ sa pri ich použití výrazne neuplatní tvorivý prístup autora snímky.

 

Miesto konania prehliadky

 

Prehliadka sa uskutoční v dňoch 11. a  12. septembra 2015 v priestoroch klubu Elektroniky Martin,  ul.M.R.Štefánika 54 v Martine. Ubytovanie pre riadne prihlásených účastníkov súťažnej prehliadky zaistíme.

Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny miesta konania prehliadky, o čom je povinný riadne prihlásených účastníkov informovať najneskôr 7 dní pred konaním prehliadky.

 

Účasť na prehliadke

 

Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť členovia SSE a ostatní videoamatéri a záujemcovia o počítačovú multimediálnu tvorbu. Účasť súťažiacich mladších ako 15 rokov je podmienená doprovodom dospelej osoby.

Podmienkou účasti je zaslanie vyplnenej prihlášky (*)v termíne stanovenom týmito propozíciami. Doprava účastníkov je individuálna, usporiadateľ cestovné súťažiacim neuhrádza.

 

* prihlásiť sa môže vrátením vyplnenej priloženej návratky na adresu usporiadateľa alebo organizátora - poštou, telefonicky (0905 52 1989)  alebo e-mailom (skse@skse.sk ).

 

Uzávierka prihlášok je 1. 9. 2015.  Formulár prihlášky je možné stiahnuť z internetovskej stránky SSE (www.skse.sk ).

 

 

Program a časový rozvrh prehliadky

 

Piatok

16.00

Prezentácia a preberanie súťažných prác

11. 9. 2015

18.00

Večera

 

19.00

Otvorenie prehliadky, vyžrebovanie tém Videorally

 

20.00

Verejná projekcia súťažných prác

 

 

 

Sobota

07.30

Raňajky

12.9.2015

08.00

Štart Videorally

 

11.00

Verejná projekcia súťažných prác Videorally

 

12.00

Obed

 

13.00

Záverečné hodnotenie odbornej poroty

 

15.00

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a udelenie cien

 

16.00

Ukončenie prehliadky