RoboCup 2009 - Propozicie
| List klubom  | Dotaznik  |

List_klubom_k_VZ_2009.doc

VIII. valné zhromaždenie SSE

 

 

 

Vážení priatelia,

 

            vyše dva roky uplynuli od VII. VZ SSE v Piešťanoch a z našich stanov vyplýva, že je tu čas na zvolanie ďalšieho Valného zhromaždenia. Predsedníctvo SSE na svojom zasadnutí  dňa 2. mája 2009 rozhodlo, že  VIII. valné  zhromaždenie SSE sa uskutoční v sobotu 6. júna 2009.

 

            Pred časom ste dostali Kalendár akcií SSE na rok 2009. Ako vidíte, stále sme nepoľavili z našich predsavzatí, a aj účasť na týchto podujatiach dokazuje ich zmysluplnosť. Chceme sa s Vami – zástupcami klubov opäť stretnúť a na Valnom zhromaždení prerokovať programové tézy pre ďalšie obdobie, chceme prejednať otázky ďalšieho fungovania SSE, možno upraviť náplň našich akcií a načrtnúť smer uberania sa našich súťaží a školení.

 

Domnievame sa, že celoslovenské akcie SSE sú na vysokej úrovni odbornej i organizačnej a  trochu nás mrzí, že väčšina účastníkov sa nehlási k členstvu našich registrovaných klubov. Vybudovali sme súťaže pre rôzne vekové kategórie so značnou tradíciou a slušným medzinárodným ohlasom, veď SSE má zastúpenie v medzinárodných organizáciách.

 

Doteraz bolo členské v SSE za klub 300,- Sk na rok. Predsedníctvo SSE rozhodlo, že od roku 2009 bude členské 35,-€  za klub. Sme si vedomí, že naša činnosť je materiálovo i technicky náročná a ekonomické zabezpečenie akcií bude druhou hlavnou témou Valného zhromaždenia SSE.

 

Podmienkou účasti zástupcu klubu na Valnom zhromaždení je zaplatenie členského za roky 2007, 2008 (po 10,-€ na rok) a 2009. Číslo účtu SSE je 660 103 1002 / 1111.  Ako variabilný symbol uveďte registračné číslo klubu.

 

V prílohe tohto listu je dotazník, ktorý podľa rozhodnutia P SSE požadujeme vyplniť a zaslať poštou alebo emailom. Takto získame ucelený obraz o činnosti našich klubov. Na túto tému očakávame vecnú diskusiu na samotnom VZ.  Dotazník je uvedený aj našej stránke www.skse.sk.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami na Valnom zhromaždení.

 

                        S pozdravom

 

                                                                        Ing. Marian Baran

                          Predseda SSE