Miniprog 2004 - Propozície
| PROPOZÍCIE  | ÚLOHY DOPISOVACIEHO KOLA |  VÝSLEDKY |Organizátor:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ELEKTRONIKOV
Cieľ a poslanie
súťaže:
Cieľom je rozvíjať vedomosti detí a mládeže v obore výpočtovej techniky a programovania
Dátum konania:
22. - 23. apríl 2004
Miesto konania:
ŠKOLSKÉ VÝKOČTOVÉ STREDISKO
Štetinová 2, Bratislava
COFAX, výstavný areál Incheba Bratislava - Petržalka

PODMIENKY ÚČASTI:

    - žiak základnej školy alebo reálneho gymnázia do kvinty
    - riešiteľ dopisovateľského kola, ktorý vyrieši aspoň jednu úlohu
      dopisovateľského kola alebo postupujúci - víťaz z regionálnej súťaže
    · vybraný súťažiaci obdrží pozvánku od usporiadateľa

SÚŤAŽNÉ POKYNY:

    - súťažným jazykom je Q BASIC ,Turbo BASIC,
      Borland PASCAL, Turbo C, Delphi a Visual C++

Vyriešené úlohy zasielajte na ľubovoľnom médiu najneskôr
do 10. apríla 2004 na adresu:

Slovenská spoločnosť elektronikov
Wolkrova 4
851 01 Bratislava

alebo e-mail: skse@skse.sk alebo fax: 02/622 46 926


Nezabudnite uviesť: meno, dátum nar., adresa bydliska, adresa školy, trieda, tel. domov al. rodičov v práci, mobil, e-mail, hot line

KAŽDÝ RIEŠITEĽ ASPOŇ JEDNEJ ÚLOHY
DOPISOVACIEHO KOLA OBDRŽÍ
VOĽNÚ VSTUPENKU NA VÝSTAVU COFAX