TSME 2004 - PROPOZÍCIE
| PROPOÍCIE  | STAVEBNICE BEZPLATNE  | VÝSLEDKY |


CELOSLOVENSKÉ FINÁLE TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV


Cieľ súťaže:
rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať teoretické vedomosti a praktickú zručnosť detí
0rganizátor súťaže:
Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava
Ministerstvo školstva SR
Poriadateľ súťaže:
Klub elektroniky Košice a CVČ TECHNIK
Poriadateľ súťaže:
Klub elektroniky Košice a CVČ TECHNIK
Riaditeľ súťaže:
Mgr. Jozef Kucik
Komisár súťaže:
Ing. Ivan Svorčík
Hlavný rozhodca:
Ing. Milan Kopča
Dátum súťaže:
15. - 16. máj 2004
Miesto:
Centrum voľného času TECHNIK
Orgovánová 5, 040 11 Košice
Tel: 055/6423637, mail: k-technik@post.sk
Ubytovanie: Domov mládeže, Medická 2, Košice
Doprava: zo stanice (vlak,bus) elktričkou č.6
Vystúpiť pri Magistráte (Biely dom)
Súťažná kategória:
TSME je súťažou žiakov ZŠ a reálnych gymnázií do kvinty
Podmienky účasti:
Súťaže sa môžu zúčastniť len najlepší dvaja z okresných, resp. oblastných kôl, ktorí si prinesú vlastný fungujúci výrobok z oblasti elektroniky s vlastnou technickou dokumentáciou (schéma zapojenia, stručný popis činnosti a tech. údaje).
Prihlášky:
Zasielajte spolu s výsledkovou listinou okresného (regionálneho) kola TSME na adresu SKSE.


Súťažné disciplíny:

1. Technická súťaž:
    a. odborný test
    b. praktická stavba súťažného výrobku
    Odborná porota vyhodnotí v každej disciplíne poradie súťažiacich jednotlivcov. Konečné umiestnenie v TSME je dané súčtom poradí z jednotlivých disciplín. V prípadne rovnosti bodov rozhodne lepšie poradie v stavbe súťažného výrobku.

  A. Odborný test:
    Každej súťažnej otázke bude priradená bodová hodnota. Poradie súťažiacich sa určí súčtom získaných bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas odovzdania testu.

  B. Praktická stavba súťažného výrobku:
    Súťažiaci zhotovia elektronický výrobok z dodanej stavebnice, na základe schémy zapojenia. Hodnotí sa:
        - funkčnosť
        - kvalita spájkovania
        - celkový vzhľad výrobku
        - čas zhotovenia výrobku,
pričom výrobky nefunkčné z viny súťažiaceho sa umiestnia až za všetkými funkčnými výrobkami.
    V prípade rovnakého súčtu poradí viacerých súťažiacich rozhodne o konečnom poradí v tejto disciplíne kvalita spájkovania. Problém nefunkčnosti jednoznačne rozhodne porota kontrolou odovzdaného výrobku. Výrobky nefunkčné, bez zavinenia súťažiaceho (napr. chybnou súčiastkou) sa hodnotia ako funkčné.
    Oprava chybného výrobku po odovzdaní nie je prípustná. Organizátor určí časový limit na zhotovenie súťažného výrobku podľa jeho náročnosti.

1. Technická súťaž:
    Prinesené výrobky hodnotia všetci účastníci súťaže - anketa. Autori najlepších výrobkov budú obhajovať svoje práce.
    Obhajobu hodnotí porota.

Ocenenia:
    Prví traja v technickej súťaži budú odmenení diplomom a vecnými cenami.
    Najlepší piati majú možnosť zúčastniť sa so zľavou letného tá- bora talentovanej mládeže v elektronike (Martin, 3. - 17. júl 2004).


Časový plán:
Sobota
15. máj 2004
8.30 príchod, prezentácia a odovzdanie prineseného výrobku
10.30 otvorenie súťaže
10.45 odborný test
12.00 obed
do 13.30 odovzdanie anketových lístkov
13.45 stavba výrobku
15.00 beseda vedúcich krúžkov a organizátorov
18.00 večera
19.00 obhajoba najlepších výrobkov
Nedela
16. máj 2004
8.00 raňajky
9.00 vyhlásenie výsledkov
10.00 prehliadka mesta
13.00 obed a odchod domov


Technicko - organizačné zabezpečenie :
    Každý súťažiaci si prinesie základné náradie, spájkovačku, písacie potreby, hygienické potreby a prezuvky.
    Súťažný poplatok pre súťažiaceho je 350,- Sk.
    Poriadateľ hradí cestovné súťažiacim a zabezpečuje ubytovanie a stravu pre riadne prihlásených účastníkov. Cestovné pedagogickému doprovodu zabezpečí vysielajúca organizácia.
    V prípade, že poriadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil.
    Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o čom budú súťažiaci oboznámení.
        Informácie
                - tajomník SKSE M.Kohút, 02/6224 3365, 0905/ 521989,
                - riaditeľ súťaže Jozef Kucik 055/6423637
        Adresa
                SKSE, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
                tel:02/6224 5138, fax 02/6246926
                mail: skse@skse.sk

ELO SYS

10. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky,
19. - 22. 10. 2004 areál Výstaviska TMM, a.s., Trenčín
Sprievodný program

    - konferencia Elektrotechnika a informatika
    - súťaž Elektrotechnický výrobok roka 2004
    - súťaž Najúspešnejší výrobok roka 2004
    - súťaž Konštruktér roka 2004
    - odborné semináre a prednášky
    - firemné prezentácie
Originalita a štýl. Skvelé svetelno - technické parametre.
Elegancia a pocit pohody.
Všetky tieto vlastnosti vytvárajú unikátny pocit, ktorý "vyžarujú" svietidlá firmy SEC - tradičného výrobcu kvalitnej osvetľovacej techniky.
SEC s.r.o., ul. Jakuba Haška 11, 949 01 Slovakia
e-mail: sec@sec.sk


Slovenská spoločnosť elektronikov
Ministerstvo školstva SR
Centrum voľného času TECHNIK
Klub elektroniky Košice


CELOSLOVENSKÉ FINÁLE
TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV
26. ročník
Mesto leží v Košickej kotline v širokom údolí rieky Hornád,
ohraničené na západe výbežkami pohoria Slovenské rudohorie,
vo východnej časti Slovenska, neďaleko hraníc
s Maďarskom (20 km), Ukrajinou (80 km) a Poľskom (90 km).


K O Š I C E
15. - 16. máj 2004