TSME 2006 - PROPOZÍCIE
| PROPOZÍCIE  | VÝSLEDKY  | 

Slovenská spoločnosť elektronikov

 Ministerstvo školstva SR

Výstavisko TMM, a.s.

Klub elektroniky Trenčín

 

 

 

 

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV

28. ročník

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

T R E N Č Í N

10. – 11. október 2006

 

Propozície

 

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV

 

 

Cieľ súťaže:               rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať teoretické vedomosti a praktickú zručnosť detí

 

0rganizátor súťaže:   Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava

Ministerstvo školstva SR

Výstavisko TMM, a.s.

Poriadateľ súťaže:    Klub elektroniky Trenčín

 

Riaditeľ súťaže:                     Ing. Miro Kohút, SSE Bratislava                 

Komisár súťaže:                    Tomáš Pavlíček, Hifiklub Topoľčany

Hlavný rozhodca:                   Jaroslav Hošťálek, Klub elektroniky Trenčín

Dátum súťaže:                       10. október 2006

 

Miesto:                                   Areál Výstaviska TMM, a.s., Trenčín

                                                Pavilón č. 4 - PROTOKOL

                                   

Súťažná kategória:   TSME je súťažou tých, ktorí boli v školskom roku

2005/06 žiakmi ZŠ  reálnych gymnázií do kvinty

 

Podmienky účasti:    Súťaže sa môžu zúčastniť najlepší traja

z okresných, resp. oblastných kôl, ktorí si prinesú vlastný fungujúci výrobok z oblasti elektroniky s vlastnou technickou dokumentáciou (schéma zapojenia, stručný popis činnosti a tech. údaje).

 

Prihlášky:                   Zasielajte spolu s výsledkovou listinou okresného (regionálneho) kola TSME na adresu SSE.

 

                                   

Súťažné disciplíny:    1. Technická súťaž

                                                            a. odborný test

                                                            b. praktická stavba súťažného výrobku

 

            Odborná  porota  vyhodnotí  v  každej  disciplíne  poradie  súťažiacich  jednotlivcov. Konečné  umiestnenie  v  TSME je dané súčtom  poradí  z  jednotlivých  disciplín. V prípadne rovnosti bodov rozhodne lepšie poradie v stavbe súťažného výrobku.

 

            a)  odborný test

            Každej  súťažnej  otázke  bude priradená bodová  hodnota. Poradie súťažiacich sa určí súčtom získaných bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas odovzdania testu.

 

            b)  stavba súťažného výrobku

            Súťažiaci zhotovia elektronický výrobok z dodanej stavebnice, na základe schémy zapojenia. Hodnotí sa:

                        - funkčnosť

                        - kvalita spájkovania

                        - celkový vzhľad výrobku

                        - čas zhotovenia výrobku,

pričom výrobky nefunkčné z viny súťažiaceho sa umiestnia až za všetkými funkčnými výrobkami.

            V prípade rovnakého súčtu poradí viacerých súťažiacich rozhodne o konečnom poradí v tejto disciplíne kvalita spájkovania. Problém nefunkčnosti jednoznačne rozhodne porota kontrolou odovzdaného výrobku. Výrobky nefunkčné, bez  zavinenia súťažiaceho (napr. chybnou súčiastkou) sa hodnotia ako funkčné.

Oprava chybného výrobku po odovzdaní nie je prípustná. Organizátor určí časový limit na zhotovenie súťažného výrobku  podľa jeho náročnosti.

 

 

2.   Súťaž prinesených výrobkov.

            Prinesené výrobky hodnotia všetci účastníci súťaže – anketa. Autori najlepších výrobkov budú obhajovať svoje práce.

Obhajobu hodnotí porota.

 

Ocenenia.

            Prví traja v technickej súťaži budú odmenení diplomom a vecnými cenami.

 

Časový  plán:

10.október 2006                   8.00      príchod, prezentácia

utorok                                                   a odovzdanie prineseného výrobku

                                                10.00    otvorenie súťaže

10.30       konštrukcia elektronického výrobku

                                                13.00    obed

                                                14.00    konštrukcia elektronického výrobku

                                                16.00    anketa o najlepší prinesený výrobok

                                                19.00    odborný test

 

11.október 2006                     9.00    obhajoba najlepších výrobkov

streda                                     11.00    prehliadka medzinárodného veľtrhu EloSys

                                                12.00    slávnostné vyhodnotenie súťaže

                                                13.00    obed

                                                14.00    prehliadka veľtrhu EloSys

  

                                   

Technicko - organizačné zabezpečenie :

Každý súťažiaci si prinesie základné náradie, spájkovačku, písacie potreby, hygienické potreby a prezuvky.

Súťažný poplatok pre súťažiaceho je 350,- Sk.

Poriadateľ  hradí cestovné súťažiacim a zabezpečuje ubytovanie  a  stravu  pre  riadne prihlásených účastníkov.  Cestovné pedagogickému doprovodu zabezpečí vysielajúca organizácia.

V prípade, že poriadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil.

            Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o čom budú súťažiaci oboznámení.

            Informácie - M.Kohút, 0905 / 52 1989,

                                     - J. Hoštálek 0908 / 49 333 9

            Adresa –       SSE, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava

                                    tel:02/6224 5138, fax 02/62246926

mail: meno@skse.sk  (meno=skse)

 

 

 

 

 

 

ELO SYS

12. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky, 10. – 13. 10. 2006  areál Výstaviska TMM, a.s., Trenčín -  www.elosys.sk

 

 

 

 

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM

·         konferencia  Elektrotechnika a informatika 2005

·         Dni mobilnej robotiky

·         súťaž  Elektrotechnický výrobok roka 2006

·         súťaž  Najúspešnejší exponát veľtrhu EloSys 2006

·         súťaž  Konštruktér roka 2006

·         súťaž  Unikát  roka 2006

·         odborné semináre a prednášky, panelové diskusie

·         firemné semináre a prezentácie