RoboCup 2010 - Propozicie
| Propozície  Prihláška  |

Propozicie_RoboCup_2010.doc
Propozicie_RoboCup_2010.odt


Ministerstvo školstva SR

Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok

Slovenská spoločnosť elektronikov


CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ

v stavbe a programovaní robotov

pre základné a stredné školy

RoboCup 2010


SOŠE Liptovský Hrádok

25.- 27. február 2010P R O P O Z Í C I E

15. ročníka celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy

Cieľ súťaže: rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov.


Vyhlasovateľ súťaže:
Ministerstvo školstva SR
Slovenská spoločnosť elektronikov
Robotika SK

Organizátor súťaže:
Stredná odborná škola elektrotechnická
Liptovský Hrádok

Organizačný výbor:
Mgr. Peter Cehelský, Ing. Damián Forgács
RNDr. Ján Mintál, Mgr. Stanislav Slačka

Riaditeľ súťaže:
Miro Kohút

Predseda poroty:
Mgr. Pavel Petrovič, PhD.

Dátum súťaže:
25. – 27. február 2010

Miesto:
Stredná odborná škola elektrotechnická
Liptovský Hrádok

Súťažné kategórie:

Konštrukcia

1. Konštrukcia robota z prinesenej stavebnice na zadanú tému

RoboCup Junior:

2. Futbal s elektronickou loptou

3. Záchranár

4. Tanec robotov


V kategórii Konštrukcia sa môžu zúčastniť súťaže žiaci základných škôl i stredných škôl a osobitne sa budú hodnotiť žiaci ZŠ (reálne gymnáziá do kvinty) a osobitne žiaci SŠ.


Súťažné družstvá zhotovia podľa porotou vyhlásenej úlohy model z vlastnej stavebnice (typ stavebnice a použitý materiál sú bez obmedzenia) a zostavia program tak, aby model plnil požiadavky zadanej úlohy.


Systém bodovania vyhlási porota pred súťažou..

Porota bude prihliadať na možnosti použitých stavebných komponentov..


V kategóriách RoboCup môžu byť súťažiaci v súlade s medzinárodnými pravidlami do 18 rokov (júl 2010). Osobitne sa budú hodnotiť ZŠ a SŠ. Pravidlá týchto kategórií sú identické s medzinárodnými pravidlami (www.robocup.org), zápasy v kategórii futbal – 2 x 5 minút.


Víťazné družstvá v kategóriách RoboCup postupujú na 14. Majstrovstvá sveta vo futbale robotov RoboCup 2010, ktoré sa konajú v ázijskom meste Singapúr v dňoch 19. – 25. júna 2010 - www.robocup.org


Podmienky účasti:

Prihlásiť sa možno formou registrácie na http://robotika.sk/rcj/.

Štartovné pre družstvo v každej kategórii je 0,- €.

Poplatok za každú zúčastnenú osobu je 26,- € (strava a ubytovanie), treba uhradiť na účet SSE – UniCredit Bank, číslo účtu 6601031002 /1111, ako variabilný symbol uveďte PSČ školy - do 20. februára 2010.Časový plán:


Štvrtok 25. 2. 2010
do 12:00 - príchod, prezentácia, ubytovanie
12:00 - obed
13:00 - slávnostné otvorenie súťaže
14.00 - stavba a softvérová realizácia úlohy
18.00 - večera
19:00 - prezentácia riešenej úlohy
19.30 - odborný program

Piatok 26. 2. 2010
6:30 - budíček
7:00 - raňajky
8:00 - futbal robotov Soccer A
10:00 - futbal robotov Soccer B, Záchranár
13:00 - obed
14:00 - Záchranár a Tanec robotov
18:00 - večera
20.00 - finálové zápasy a prezentácie

Sobota 27. 2. 2010
6:30 - budíček
7:00 - raňajky
8:00 - slávnostné vyhlásenie výsledkov
10:00 - odchod účastníkov súťaže


Technicko - organizačné zabezpečenie :


V záujme ďalšieho rozvoja robotizácie a programátorských zručností detí a mládeže je podmienkou účasti v súťaži súhlas s publikovaním faktografického materiálu, konštrukčných detailov modelov a zostavených programov pre riadenie súťažných modelov.


Každé družstvo si prinesie stavebnicu pre riešenie zadanej úlohy, resp. vlastného robota na RoboCup.

Z ľubovoľnej školy sa môže prihlásiť ľubovoľný počet družstiev. Družstvo môže súťažiť aj vo viacerých kategóriách.

K celoslovenskej súťaži v stavbe a programovaní robotov RoboCup 2010 bolo zriadené diskusné fórum na adrese robotika.sk.

Boli by sme veľmi radi, keby skúsení účastníci uverejnili svoje poznatky na adrese
http://virtuallab.kar.elf.stuba.sk/robowiki/index.php/RoboCup_Junior_Slovensko.

Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o čom budú súťažiaci oboznámení. Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie, stravu, priestory a technické vybavenie (počítače, Windows 2000, 98) pre riadne prihlásených účastníkov. V cene poplatku 26 € sú zahrnuté výdavky na stravu a ubytovanie, ktoré je zabezpečené v SOŠE Liptovský Hrádok. Cestovné si hradia účastníci sami. Ostatné výdavky hradí SSE.

Ak usporiadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil. Usporiadateľ nezodpovedá za techniku súťažiacich.