RoboCup 2013

Propozicie RoboCup 2013.doc
Propozicie RoboCup 2013.odt
Propozicie RoboCup 2013.pdf

Pravidlá Záchranár A, Záchranár B

 

 

Ministerstvo školstva SR

Gymnázium, Alejová 1,  Košice

Slovenská spoločnosť elektronikov

 

 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ

v stavbe a programovaní  robotov

pre základné a stredné školy

RoboCup 2013

 

 

K o š i ce

5. – 7. apríl 2013

 

 

P R O P O Z Í C I E

18. ročník celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov

pre základné a stredné školy

 

Cieľ súťaže: rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov.

 

 

Vyhlasovateľ súťaže:                   Ministerstvo školstva SR
          Slovenská spoločnosť elektronikov

                                                Robotika SK

Vedúca súťaže:                   RNDr. Jana Plichtová

0rganizátor súťaže:            Gymnázium, Alejová 1, Košice

 

Organizačný výbor:            RNDr. Jana Plichtová, Miro Kohút,

Predseda poroty:                Mgr. Pavel Petrovič, PhD.

Dátum súťaže:                     5. – 7. apríl

Miesto:                                   Gymnázium, Alejová 1, Košice

Súťažné kategórie:                Konštrukcia

                                                1. Konštrukcia robota z prinesenej stavebnice na zadanú tému

                                                RoboCup Junior:

                                                2. Futbal s elektronickou loptou, pozor zmeny!!!

                                                3.  Záchranár

                                                4. Tanec robotov

 

Vo všetkých kategóriách, t. j. Konštrukcia  i RoboCup sa môžu zúčastniť súťaže žiaci základných škôl i stredných škôl.

V kategórii Konštrukcia sa  budú hodnotiť osobitne žiaci ZŠ(reálne gymnáziá do kvinty) a osobitne žiaci SŠ.

 

V kategórii Konštrukcia súťažné družstvá zhotovia podľa porotou vyhlásenej úlohy model z vlastnej stavebnice (typ stavebnice a použitý materiál sú bez obmedzenia) a zostavia program tak, aby model plnil požiadavky zadanej  úlohy. Systém bodovania vyhlási porota pred súťažou.        

Porota bude prihliadať na možnosti použitých stavebných komponentov.

 

V kategóriách RoboCup môžu byť súťažiaci žiaci ZŠ alebo SŠ a vyhodnocovať sa budú v dvoch samostatných kategóriách:

·        Primary: skupiny, kde všetci členovia majú do 14 rokov vrátane, (hraničný dátum je 30. jún, od 1. júla už secondary)

·        Secondary: od 14 rokov do 19 rokov vrátane (horný hraničný dátum je 30.jún). Členmi družstva môžu byť študenti do 19 rokov vrátane. Člen nad 19 rokov nie je dovolený (hranica je jún 2013) v súlade s medzinárodnými pravidlami.

     Pravidlá týchto kategórií sú identické s medzinárodnými pravidlami (rcj.robocup.org), zápasy v kategórii futbal – 2 x 5 minút.

 

 

Víťazné družstvá v kategóriách RoboCup  postupujú na  17. Majstrovstvá sveta vo futbale robotov RoboCup 2013,  ktoré sa uskutočnia v  Eindhovene, Holandsko v dňoch 24. júna – 1. júla 2013 - www.robocup.org, resp. www.robocup2013.org.

 

Časový  plán:

 

Piatok 5. 4. 2013         10:00 - 12:00 Európske hlavné mesto kultúry

do 12:00 - príchod, prezentácia, ubytovanie

12:00 - obed

13:00 - slávnostné otvorenie súťaže

          13.30 - stavba a softvérová realizácia úlohy 

18.30 - večera

                                      19:00 - prezentácia riešenej úlohy

                                      19.30 – odborný program

 

Sobota 6. 4. 2013         6:30 - budíček

  7:00 - raňajky

  8:00 - futbal robotov Soccer A

10:00 - futbal robotov Soccer B, Záchranár

13:00 - obed

14:00         - Záchranár a Tanec robotov

18:00 – večera

20.00 – finálové zápasy a prezentácie

 

Nedeľa 7. 4. 2013         6:30 - budíček

  7:00 - raňajky

  8:00 - slávnostné vyhlásenie výsledkov

10:00 - odchod účastníkov súťaže

 

O prípadnej zmene programu budú všetci zainteresovaní včas oboznámení.

 

 

Podmienky účasti:

Prihlásiť sa možno formou registrácie na.www.skse.sk

Štartovné pre družstvo v každej kategórii je 0,- €.

Poplatok za každú zúčastnenú osobu je  29 €  (strava a ubytovanie), treba uhradiť na účet SSE – UniCredit Bank, číslo účtu 6601031002 /1111, ako variabilný symbol uveďte PSČ školy.

 

Technicko - organizačné zabezpečenie :

 

V záujme ďalšieho rozvoja robotizácie a programátorských zručností detí a mládeže je podmienkou účasti v súťaži súhlas s publikovaním faktografického materiálu, konštrukčných detailov modelov a zostavených programov pre riadenie súťažných modelov. Súťažiaci zároveň súhlasia s tým, že oni, resp. ich roboty budú fotografované alebo zaznamenávané a tento materiál môže byť použitý na technické vedecké a prezentačné účely

 

Každé družstvo si prinesie stavebnicu a PC pre riešenie zadanej úlohy, resp. vlastného robota na RoboCup a prezúvky do školských priestorov.

Z ľubovoľnej školy sa môže prihlásiť ľubovoľný počet družstiev. V každom družstve môže byť ľubovoľný  počet žiakov. Družstvo sa môže súťažiť aj vo viacerých kategóriách.

 

Celá súťaž prebehne v priestoroch Gymnázia, Alejová 1, Košice – www.galeje.sk. Strava a ubytovanie sú zabezpečené pre účastníkov na internáte na Ostrovského ul. v Košiciach (5 minút pešo). Počet ubytovaných je limitovaný počtom kapacity internátu. Pri prekročení kapacity, ďalší účastníci budú ubytovaní na internáte na Werferovej ul. (ubytovanie bude postupovať podľa dátumov prihlášok).

Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o čom budú súťažiaci oboznámení. Usporiadateľ  zabezpečuje  ubytovanie, stravu, priestory a technické vybavenie (ihriská) pre  riadne prihlásených účastníkov. Registrovať sa môžete do 2.4.2013 do 24:00 hod.

V cene poplatku  sú zahrnuté výdavky na stravu a ubytovanie.                                       Cestovné si hradia účastníci sami. Ostatné výdavky hradí SSE.

Ak usporiadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil. Usporiadateľ nezodpovedá za techniku súťažiacich.

Košice sú v roku 2013 Európske hlavné mesto kultúry. Využite, že sa súťaž koná v tomto roku práve v Košiciach. V prípade záujmu, organizátori pripravia exkurziu v piatok alebo v nedeľu (podľa výsledkov dotazníka).