Valné zhromaždenie SSE
Uznesenie valného zhromaždenia SSE |


V sobotu 20. apríla 2002 v Papierničke pri Častej v priestoroch chaty Hydrostav sa konalo V. valné zhromaždenie SSE s týmto programom :

Piatok 19.4.2002
- od 15.00 Prezentácia v Pezinku v Stanici mladých technikov Návšteva Vínnych trhov
- 20.00 Presun na chatu Hydrostav - zaistená kyvadlová doprava
- 20.30 Večera a spoločenský večer
Sobota 20.4.2002
- 9.00 Raňajky
- 10.00 Valné zhromaždenie SSE
- 14.00 Obed
- 16.00 Ukončenie


Program rokovania Valného zhromaždenia:
1. Otvorenie
2. Voľba komisií
3. Správa o stave SSE a o činnosti Predsedníctva SSE medzi VZ
4. Správa RK SSE
5. Diskusia
6. Prestávka
7. Správa mandátovej komisie
8. Voľby
9. Návrh uznesenia
10. Prestávka - 1. Zasadnutie Predsedníctva SSE a voľba štatutárov SSE
11. Zloženie Predsedníctva SSE a RK SSE - doplnenie uznesenia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver


Kľúč účasti jednotlivých klubov SSE: Každý klub (riadny člen SSE) má právo delegovať na rokovanie V. VZ SSE dvoch delegátov s hlasom rozhodujúcim. Hlas rozhodujúci majú tiež členovia Predsedníctva SSE a členovia Revíznej komisie SSE.