O čo nám ide
|  o čo nám ide  |  predsedníctvo SSE  |  kluby SSE  | uznesenie valného zhromaždenia SSE |


Právne postavenie:
Slovenská Spoločnosť Elektronikov (SSE) je občianskym združením záujemcov o zvukovú, televíznu a výpočtovú techniku, konštruktérov elektronických zariadení, tvorcov audiovizuálnych relácií a záujemcov o činnosť v dalších odboroch elektroniky.Slovenská Spoločnosť Elektronikov má sídlo v Bratislave a pôsobí v Slovenskej republike.

Poslanie SSE:
Rozvíja technickú, kultúrnu a vzdelávaciu činnosť, rozširuje odborné a technické vedomosti a praktické zručnosti v elektronike, podiela sa na estetickej výchove a formovaní morálnych vlastností svojich členov a na podpore mládeže.

Poskytuje služby pre svojich členov a kluby. Koordinuje činnosť svojich klubov, podporuje a presadzuje akcie na verejnosti, zaoberá sa propagačnými, reklamnými, organizačnými, edičnými a inými činnosťami podporujúcimi rozvoj SSE.

Spolupracuje s ostatnými členskými združeniami a s organizáciami s podobným zameraním. Rozvíja medzinárodné vzťahy s organizáciami, vo sfére svojich záujmov.

Na zabezpečenie svojej činnosti je oprávnená v súlade s platnými právnymi normami nadobúdať majetkové hodnoty, spravovať ich, vyvíjať podnikatelskú činnosť, zakladať obchodné spoločnosti alebo stať sa ich účastníkmi.