RoboCup 2019

Propozicie RoboCup 2019.docx
Propozicie RoboCup 2019.odt
Propozicie RoboCup 2019.pdf

 


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

IT Akadémia

Slovenská spoločnosť elektronikov

 

 

 

 

 

 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ

v stavbe a programovaní  robotov

pre základné a stredné školy

R o b o C u p    2 0 1 9

 

 

 

 

Liptovský Mikuláš

27. – 29. marec 2019

 

P R O P O Z Í C I E

24. ročník celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov

pre základné a stredné školy

 

Cieľ súťaže: rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov.

 

 

Vyhlasovateľ súťaže:                   Ministerstvo školstva, vedy a výskumu  SR

                                                Centrum vedecko - technických informácií SR

Usporiadateľ súťaže:         IT akadémia

Organizátor súťaže:           Slovenská spoločnosť elektronikov, Robotika SK

                                                SOŠ Polytechnická Liptovský Mikuláš

Organizačný výbor:            Ing. S. Červeňová, Mgr. S. Slačka, M.Šuppa, K. Karabín, J.Krcho, Ing.R.Gaži a Ing.P.Vargovčík

Riaditeľ súťaže:                   Miro Kohút, (0905 521 989)

Predseda poroty:                Mgr. Pavel Petrovič, PhD. (0915 772 685)

Dátum súťaže:                     27. – 29. Marec 2019

Miesto:                                   SOŠ Polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš

Súťažné kategórie:             Konštrukcia

1.   Konštrukcia robota z prinesenej stavebnice na zadanú tému

2.   Robotická ruka

3.   Dron

RoboCup Junior:

·        Futbal - OpenLeague s oranžovou loptou

·        Futbal  -  Lightweight s elektronickou loptou

·        Záchranár po čiare - RescueLine

·        Záchranár v bludisku - Rescue Maze

·        Záchranár - CoSpaceRescue - simulovaná verzia

·        Tanec robotov - Dance       

Vo všetkých kategóriách, t. j. Konštrukcia, Robotická ruka i RoboCup sa môžu zúčastniť súťaže žiaci základných aj stredných škôl.

V kategórii Konštrukcia súťažné družstvá zhotovia na mieste podľa porotou vyhlásenej úlohy model z vlastnej stavebnice (typ stavebnice a použitý materiál sú bez obmedzenia) a zostavia program tak, aby model plnil požiadavky zadanej  úlohy. Systém bodovania vyhlási porota pred súťažou.  

V kategórii Robotická ruka súťažiaci postavia a naprogramujú robota tak, aby splnil požiadavky zadanej úlohy. S ňou bude dodaný i hodnotiaci systém.

V kategórii Dron súťažiaci naprogramujú vlastný autonómny dron tak, aby vzlietol do výšky aspoň 1m, zotrval tam 10 sekúnd a potom pristál na určenom mieste, vyznačenom pravouhlým krížom hrúbky 3 cm na bielom podklade.  Kríž sa nachádza v okolí 2m od miesta štartu. Hodnotí sa presnosť pristátia. Typ dronu je bez obmedzenia.

 

V kategóriách RoboCup môžu byť súťažiaci žiaci ZŠ alebo SŠ a vyhodnocovať sa budú v kategóriách podľa medzinárodných pravidiel:

·        Primary: skupiny, kde všetci členovia majú do 14 rokov vrátane, (hraničný dátum je 30. jún, od 1. júla už secondary)

·        Secondary: od 14 rokov do 19 rokov vrátane (horný hraničný dátum je 30. jún). Členmi družstva môžu byť študenti do 19 rokov vrátane. Člen nad 19 rokov nie je dovolený (hranica je jún 2019) v súlade s medzinárodnými pravidlami.

     Pravidlá týchto kategórií sú identické s medzinárodnými pravidlami (rcj.robocup.org), zápasy v kategórii futbal – 2 x 5 minút.

Víťazné družstvá v kategóriách RoboCup  postúpia na  22. majstrovstvá sveta vo futbale robotov RoboCup 2019, ktoré sa uskutočnia v Sydney, Austrália, v dňoch 2.  – 9. júla 2019 - www.robocup2019.org.

Časový  plán:

Streda   27.3.2019

                                       od 10:00 - príchod, prezentácia, ubytovanie

12:00 - obed

13:00 - otvorenie súťaže

          13.30 - Konštrukcia, Robotická ruka, tréning RoboCup

18.30 - večera

                                      19:00 - prezentácia riešených úloh

                                      20.00 - porada mentorov a poroty, tréning RoboCup

 

Štvrtok28.3.2019          7:00 - raňajky

  9:00 - futbal robotov Soccer A, Rescue

10:00 - futbal robotov Soccer B, Rescue

13:00 - obed

14:00 - Dance, Rescue, Soccer

18:00 - večera

20.00 - finálové zápasy a prezentácie

 

Piatok 29.3.2019          6:30 - budíček

  7:00 - raňajky

  8:00 - slávnostné vyhlásenie výsledkov

10:00 - odchod účastníkov súťaže

O prípadnej zmene programu budú všetci zainteresovaní včas oboznámení.

Podmienky účasti:

Prihlásiť sa možno formou registrácie nawww.skse.sk

Štartovné pre družstvo v každej kategórii je 0,- €.

Poplatok za každú zúčastnenú osobu je  46 €  (strava, ubytovanie, etc.), treba uhradiť na účet SSE – UniCredit Bank, číslo účtu 6601031002 /1111, ako variabilný symbol uveďte PSČ školy – mimo účastníkov v rámci projektu IT akadémie a plánovaných účastníkov z Bratislavského kraja.

 

Technicko - organizačné zabezpečenie :

 

V záujme ďalšieho rozvoja robotizácie a programátorských zručností detí a mládeže je podmienkou účasti v súťaži súhlas s publikovaním faktografického materiálu, konštrukčných detailov modelov a zostavených programov pre riadenie súťažných modelov. Súťažiaci zároveň súhlasia s tým, že oni, resp. ich roboty budú fotografované alebo zaznamenávané a tento materiál môže byť použitý na technické vedecké a prezentačné účely

 

Každé družstvo si prinesie stavebnicu a PC pre riešenie zadanej úlohy, resp. vlastného robota na RoboCup a prezúvky do školských priestorov.

Z ľubovoľnej školy sa môže prihlásiť ľubovoľný počet družstiev. V každom družstve môže byť ľubovoľný  počet žiakov. Družstvo  môže súťažiť aj vo viacerých kategóriách.

Celá súťaž prebehne v priestoroch SOŠ Polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš, kde bude zabezpečená a podávaná strava (raňajky, obedy a večere) a kde budú prebiehať všetky súťaže, ako i prezentácia, otvorenie súťaže i slávnostné vyhlásenie výsledkov.

Ubytovanie je zabezpečené pre riadne prihlásených účastníkov na internáte SOŠ Polytechnická, v Liptovskom Mikuláši.

Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o čom budú súťažiaci oboznámení. Usporiadateľ  zabezpečuje  ubytovanie, stravu, priestory a technické vybavenie (ihriská) pre  riadne prihlásených účastníkov. V cene poplatku  sú zahrnuté výdavky na stravu a ubytovanie a všetky poplatky súvisiace s organizáciou súťaže.

Cestovné si hradia účastníci sami.

Ak usporiadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil. Usporiadateľ nezodpovedá za techniku ani osobné veci súťažiacich.